• Prioritera resenären
  • Skapa urbana mötesplatser
  • Blanda funktioner
  • Förtäta med hänsyn
  • Utveckla miljösmart

Våra fem strategier för den stationsnära staden

Vi har fem strategier för att skapa den stationsnära staden. För varje strategi uttrycks de ambitioner och om möjligt de mätbara mål vi beslutat. Strategierna hjälper oss att förenkla processen och förtydliga de val vi bör göra för att nå de värden vi eftersträvar.

1. Prioritera resenären

Kollektivtrafiken ska vara maximalt tillgänglig samt optimera rörelser och förbindelser till, från och genom stadsdelen. Det åstadkommer vi genom att prioritera kollektivtrafikresenären, fotgängaren och cyklisten.

2. Skapa urbana mötesplatser

Bebyggelsen och hela området ska vara så attraktivt som möjligt. Det uppnår vi genom att skapa attraktiva, levande, urbana mötesplatser och offentliga rum. Självklart är det också ekologiskt hållbara och hälsosamma miljöer.

3. Blanda funktioner

Vi skapar liv och innehåll i stadsdelen genom att fylla byggnaderna med olika funktioner. Arbetsplatser och besöksintensiva verksamheter gynnar hållbar mobilitet i både staden och regionen. Bostäder och verksamheter som bedrivs även utanför kontorstid gör att det blir liv och rörelse dygnet runt, vilket ökar känslan av trygghet. Och det gynnar flödet av fotgängare och cyklister.

4. Förtäta med hänsyn

Bebyggelsens täthet, form, volym, uttryck och variation ska generera mervärde för stadsdelen, staden och regionen. Det gör vi genom att skapa attraktiva mänskliga miljöer som är klimatanpassade och med minsta möjliga risk, buller och luftföroreningar.

5. Utveckla miljösmart

Stadsdelarna ska vara hållbara i nationell toppklass. Det åstadkommer vi genom att säkerställa god inomhusmiljö, låg energianvändning med förnyelsebara energikällor och generellt låg klimatpåverkan i hela stadsdelen.