• Fler kan resa kollektivt
  • Regionens tillväxt ökar
  • Staden utvecklas hållbart
  • Platsen blir attraktiv och levande
  • Individen får bättre livskvalitet

Nyttoeffekter

Utveckling av stationsområden till centrala stadsdelar ger effekter långt utanför området.

Fler kan resa kollektivt

Fler arbetsplatser, bostäder och butiker i stationsområdet gör att fler kan lockas att resa kollektivt. Koldioxidutsläppen minskar i takt med att färre använder bil – Sverige kan lättare nå sina klimatmål. Sveriges unika ytor kan bevaras och mer attraktiva stadsdelar ger tryggare medborgare och mindre kostnader för brott.

Regionens tillväxt ökar

Regionens huvudort blir mer tillgänglig så att nya affärsmöjligheter skapas för både staden och regionen. Arbetsmarknaden växer genom att det blir enklare att pendla. Alla måste inte bo i staden för att ha nära till jobbet vilket gör att fler reser kollektivt i hela regionen – även ytterstationerna kan växa.

Staden utvecklas hållbart

Staden kan växa genom att bygga på redan använd mark istället för att grönytor och värdefull åkermark måste tas i anspråk. Nya affärsmöjligheter i tillgängliga lägen gynnar både stadens övriga verksamheter och gör regionen mer attraktiv.

Platsen blir attraktiv och levande

Nytt liv skapas i staden när dess baksida blir en inbjudande framsida. Stationen, stationsområdet och staden länkas ihop och staden får en värdig entré. Platsens blandade funktioner och tillgänglighet främjar integrationen.

Människan får bättre livskvalitet

Nya, trygga och tillgängliga mötesplatser växer fram – även på kvällar och nätter. Fler bostäder kan skapas i city och stationsnära kontor gör att det blir närmare till jobbet för dem som vill bo på landet eller i grannkommunen. Kollektivtrafiken blir mer tillgängliga och service och handel kring stationen förenklar pendlarens vardag. Färre bilister ger mindre trängsel på vägarna och en mer människovänlig miljö.