• Värden vi vill skapa

Värden vi vill skapa

En stationsnära stad ska ha många värden – tillgänglighet och mänsklighet är ett par av dem. Den ska också vara effektiv, långsiktig och varierad.

Tillgänglig

Centralstationen är entré för stadens besökare och den stationsnära staden bygger broar både mellan stadens och regionens delar. Vi vill skapa bästa möjliga tillgänglighet för både kollektivtrafik, fotgängare och cyklister och det innebär förstås även att stationen får fler besökare. Allt är integrerat i den stationsnära staden: stationen, resenärerna, rörelsestråken och resten av staden.

Mänsklig

En stationsnära stad är en attraktiv stadsdel där alla rum, gator och hus, oavsett höjd och volym, är utformade efter mänskliga behov. Vi vill skapa en stadsdel där alla känner sig välkomna, delaktiga och trygga – och som bidrar till ökad förståelse, kulturutbyte och kreativitet. En hälsosam stadsdel med ren luft och en ljudnivå som inbjuder till aktivitet och vila i högkvalitativa rum.

Effektiv

I den stationsnära staden når man många människor, funktioner och attraktioner på en liten yta. Vi vill skapa närhet mellan olika trafikslag för att möjliggöra effektiva byten i kollektivtrafiken. Våra hyresgäster i området kommer närmare sina kunder och det skapas förutsättningar för kreativa möten i vardagen.

Långsiktig

En stationsnära stad är en robust stadsdel som klarar framtidens förändrade förutsättningar. Vi vill utforma den för att skapa ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt värde på lång sikt.

Varierad

En stationsnära stad välkomnar en mångfald av människor som arbetar, bor, passerar, träffas och stannar upp. Vi vill skapa stor variation av funktioner, uttryck och livsstilar. Här lever bostäder, arbetsplatser, handel, hotell och service sida vid sida. Det varierade utbudet matchas av en varierad gestaltning och en mångfald av arkitektoniska uttryck. Vi vill också utveckla den urbana biologiska mångfalden genom att skapa nya grönytor och stråk, inte bara på marken utan även på tak och väggar.