• Kitesurfare i Varberg

Dubbelspår ger ny station i Varberg

Redan idag har merparten av Västkustbanan dubbelspår. Nu pågår planläggning och projektering för att Västkustbanan ska få dubbelspår även genom Varberg.

När sträckan genom Varberg byggts ut ökar banans kapacitet så att turtätheten kan öka. Utbyggnaden innebär även att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och ökar tillförlitligheten. Det stärker hela Västsveriges utveckling och kollektiva resande.

De nya spåren genom Varberg kommer att läggas i en tunnel så att staden kan möta havet på riktigt och inte längre delas av järnvägen. Det medför att dagens centralt belägna bangård kan användas för nybyggnation. En ny station med nedsänkta plattformar kommer istället att uppföras omkring 150 meter norr om nuvarande station.

Parallellt med järnvägs- och stationsprojektet pågår två andra stora projekt i Varberg. Det ena avser att flytta hamnen västerut och det andra att stadsutveckla på de stations- och hamnytor som kommer att frigöras.

Jernhusen deltar i utvecklingen av Varberg och kollektivtrafiken genom dels järnvägsprojektet Varberg-Hamra, dels Varbergs stads stadutvecklingsprojekt Västerport. Båda dessa möts vid stationen och stationsområdet.

Arbetet med att utveckla den nya stationen och stationsområdet drivs av Jernhusen tillsammans med Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland. Arbetet med att utveckla den stationsnära staden och Västerport-Varbergs nya möte med havet sker i samverkan med Varbergs kommun.

Byggstart för dubbelspåret planeras till 2019.

#

Urban Hammarlund Regionchef Göteborg 031-700 19 96 urban.hammarlund@jernhusen.se

Länkar

Tunneln genom Varberg

Trafikverket

Planarbetet

Varbergs kommun

Stadsutvecklings-
projektet

Varbergs kommun