• Tidig idéskiss Klarabergstorget
  • Planområde för Centralstationsområdet
  • Plattformarna förlängs
  • Mer komfortabel väntan i framtiden

Nu fortsätter utvecklingen av stationsområdet – framtidens Centralstation ska skapas

I Stockholm finns en central tillväxtpotential runt Centralstationen – en möjlighet när Stockholm och dess arbetsmarknadsregion växer snabbare än alla prognoser. Nu tas nästa steg för att titta både på hur platsen kan förtätas och hur Centralstationen ska utvecklas - nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv resa.

Vi tror på en Centralstation som erbjuder alla resenärer och besökare något mer än en passage, en destination som både fyller vardagliga behov och bjuder på överraskningar – som blir en plats med egna besöksvärden. Vi tror också på en station som fyller ett bokstavligt hål i stadsbilden och hjälper Stockholm att länkas och läka och som ger resenärer från hela världen rätt första intryck av staden. Här, mitt i city, kan Stockholm växa hållbart, stötta det kollektiva resandet och en hållbar livsstil.

Detaljplaneprocessen har startat

Pendeltågstrafiken flyttar till Citybanan 2017. För att utnyttja det tidsfönster som skapas när befintlig bangård då avlastas, har vi nu tillsammans med Stockholms Stad inlett utvecklingen av stationsområdet och den station som ska möta framtidens resande. Planansökan väntas antas under våren och sedan inleds detaljplanearbetet för området norr och söder om dagens Centralstation.

Två nya stationsbyggnader och ett torg

Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att ta hand om längre tåg. Den nya stationen behöver därför sträckas ut längs med perrongerna och delas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan. Den södra delen, mellan Klarabergsgatan och Vattugatan, innebär en överdäckning av spårområdet med en ny stationsbyggnad som sammanbyggs med den befintliga centralstationen.

Området mellan Kungsbron och Klarabergsgatan innehåller den norra stationsdelen och kan också bebyggas med kontor, bostäder eller något annat, innehållet kommer studeras vidare i detaljplanearbetet. Trafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad och på sikt möjligen helt försvinna. Detta gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt stadstorg med bussangöring som förbättrar bytespunktsfunktion avsevärt.

Historia möter framtid i nya Centralstationen

Den befintliga stationen kommer fortsätta vara en destination där resande, handel och den anrika miljön står i centrum. De nya stationsdelarna blir en del av en total upplevelse där historien möter framtiden, och där många nya resenärer och besökare möts. Exakt hur den befintliga stationen ska integreras med nya stationen och vad det betyder för resenärsflödet kommer att besvaras under detaljplanearbetet.

Gemensam målbild med kommunen och Trafikverket

Vi har en gemensam målbild för områdets utveckling med Stockholms Stad och Trafikverket. En tidigare gemensam workshopsprocess har resulterat i gemensamma målformuleringar och alternativa utvecklingsscenarier. Målet för området är:

  • Att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt med hög resenärskomfort som leder till ökat hållbart resande.
  • Att skapa en representativ entré till Stockholm och Sverige, med centralstationen som tydlig symbol och målpunkt som knyter an dess historiska betydelse.
  • Att med stationen som nav tydligt stimulera till att utveckla Stockholm City till en aktiv, integrerad och attraktiv 24h-stad.
  • Att med sin struktur, form, funktion och innehåll länka Stockholms innerstad såväl fysiskt som socialt, genom att utveckla Stockholms unika karaktär.
  • Att skapa förutsättningar för en effektiv järnvägstrafik på Stockholm C som en del i ett robust nationellt system.
  • Att säkerställa en förankrad, transparent och inkluderande process mellan samverkande parter.
  • Att långsiktigt tillvarata områdets fulla potential och säkerställa en ekonomiskt genomförbar och samhällsnyttig lösning, genom smarta lösningar".
#

Fredrik Johansson Regionchef Stockholm 08-440 14 86 fredrik.johansson@jernhusen.se