Elanläggningar

Jernhusen tillhandahåller elanläggningar på sina fastigheter som en järnvägsnära tjänst. Elanläggningar omfattar kontaktledning, belysningsarmaturer, växelvärme, värmeposter och övriga uttagsposter.

Förbättrade lösningar

Jernhusen arbetar aktivt med att hitta ny teknik och förbättrade lösningar inom området elanläggningar. Nedan följer några exempel på mycket intressanta satsningar som Jernhusen för närvarande arbetar med:

Belysning av bangårdar

Belysningsarmaturer monterade i kontaktledningsstolpar har alltid inneburit ett underhållsmässigt problem. Vid s.k. renbyten av ljuskällor måste delar av bangården stängas, vilket är problematiskt vid anläggningar med hög trafikbelastning.

Exempelvis pågår för närvarande utvärdering av nya belysningskällor som erbjuder bättre effekt och ljusåtergivning, har en väsentligt längre livslängd och förbrukar betydligt mindre energi. Med de nya typerna av ljuskällor, som har en livslängd på cirka 15 år, kan kostnaden för underhåll reduceras väsentligt samtidigt som trafikstörningar minimeras.

Jernhusens målsättning är att genom ny teknik och successivt utbyte av nuvarande, äldre armaturer förbättra arbetsmiljön och sänka underhållskostnaderna. Potentialen för energibesparing är stor. Nya belysningskällor förbrukar mindre än 50 procent jämfört med äldre typer.

Växelvärme

På många platser är växelvärme inte något bekymmer, men där en sådan behövs utgör kostnaden för uppvärmning en mycket stor utgiftspost. Jernhusen har utvärderat och implementerat en ny typ av växelvärme som minskar energiförbrukningen med 30 procent jämfört med nuvarande förbrukning. Dessutom höjs driftsäkerheten och underhållskostnader minskar.

Kontaktledningsanläggningar

En stor andel av våra spåranläggningar är elektrifierade. Jernhusens målsättning är att genom ny teknik och successivt utbyte av nuvarande, äldre kontaktledningsanläggningar (tråd respektive skenor) höja driftsäkerheten på anläggningarna. Vi vill dessutom minska drift- och underhållskostnader samt förbättra elsäkerhet och arbetsmiljö.