Debitering bangårdsel

Debitering av bangårdsel


Jernhusen levererar upphandlad el för försörjning av bangårdsel 50 Hz för bangårdsbelysning, dieselvärme (uttagspost) och växelvärme. Där elmätare saknas används schabloner, vilka debiteras dig som kund hos Jernhusen genom fastställda nivåer reglerade i trafikeringsavtal eller annan avtalsform avseende nyttjande av järnvägsinfrastruktur.


Justering av schabloner för bangårdsel 50 Hz


Under många år har Jernhusen investerat i mer energieffektiva lösningar inom området elanläggningar samt följt upp de olika modellernas förbrukning. Analys av tillgänglig mätarstatistik gör att vi nu kan revidera schablonerna för bangårdsel i syfte att debitera kunderna mer korrekta och väl underbyggda schabloner, som bättre motsvarar den verkliga förbrukningen.
De nya schablonerna baseras på ett bredare mätunderlag än tidigare. En noggrann inventering av tillgängliga elmätare har genomförts, och ett större antal mätares statistik ligger till grund för de nya schablonerna. Vi har dessutom valt att införa unika schabloner beroende på vilken modell av förbrukare som finns installerad på respektive fastighet, då modellerna har olika förbrukning (märkeffekt).
I länken nedan framgår vid var tid gällande schablonnivåer för respektive förbrukarmodell och fastighet.


Ladda ned Schabloner bangårdsel per fastighet


Bangårdsbelysning


På Jernhusens fastigheter förekommer i huvudsak tre modeller av ljuskällor: Högtrycksnatrium, Metallhalogen och LED. Vi avser ha tre schablonnivåer utifrån dessa modellers respektive förbrukning. Då LED-belysning med uppmätt förbrukning är en relativt ny företeelse, saknas tillräckliga mätunderlag för att fastställa en unik schablon för modellen, varvid vi tillsvidare använder statistik för modellen Metallhalogen som schablonunderlag för LED.
Så snart vi har mätstatistik för ett helt års förbrukning för LED, kommer schablonen att uppdateras i enlighet med detta mätunderlag.


Växelvärme


På Jernhusens fastigheter förekommer i huvudsak tre modeller av växelvärme: Termostatstyrd, Triac-styrd och Värmekabel. Vi har därmed fastställt tre schablonnivåer utifrån dessa modellers respektive förbrukning.


Dieselvärme


Dieselvärme förekommer endast i en modell, varvid endast en schablon kommer att användas.

 
Avisering av bangårdsel


Debitering av schabloner för bangårdsel  sker i efterskott. Då många avtal debiteras enligt en mix av uppmätt och schabloniserad förbrukning, vill vi skapa en enhetlig hantering av debiteringen samt underlätta för våra kunder att få överblick över den elförbrukning som debiteras i anslutning till varje avtal om nyttjande av infrastruktur.
För vidare information kontakta depåchef eller kundansvarig.
Synpunkter eller frågor på denna information – välkommen att kontakta tua.burlin@jernhusen.se, tel: 060-620 10 80.

 

Publicerat 2015-06-12