Utveckling av depåområden

Det händer mycket inom järnvägen och tågresandet ökar stadigt. Jernhusen, som äger stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs det svenska järnvägsnätet, arbetar nu för att effektivisera nyttjandet av underhållsdepåer och terminaler.

Bristfälliga lösningar

Under de senaste två decennierna har järnvägen etappvis avreglerats och nya aktörer har kommit in på både underhålls- och transportsidan. Medan aktörerna har anpassat sig till sina nya roller på marknaden, har utvecklingen av underhållsdepåer och terminaler till viss del halkat efter. Verksamheter har förändrats utan att funktionella lösningar har anpassats därefter och tekniska lösningar med hög potential har inte utnyttjats fullt ut.

Jernhusen satsar framåt

Jernhusen satsar nu på att utveckla infrastrukturen inom sina depåområden, vilket kommer att betyda bättre lösningar och mervärden för kunderna i form av lägre fordons- och personalkostnader, bättre arbetsmiljö och funktionalitet samt högre trafiksäkerhet och sänkt energiförbrukning.

Hur kan vi effektivisera din verksamhet?

Infrastrukturen ska medge ett effektivt nyttjande av depåer och depåtjänster. Ny teknik ger nya möjligheter att uppnå detta. Jernhusen arbetar aktivt för att tillsammans med sina kunder implementera smarta och kostnadseffektiva tekniska lösningar, bl.a. inom följande områden: