Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda frågor avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare.

Utskottet ska säkerställa att riktlinjer för dessa områden följs samt ansvara för att Jernhusen följer Koden.

Läs mer om utskottets arbete i den senaste bolagsstyrningsrapporten.

Sedan årsstämman 2016 består ersättningsutskottet av Kjell Hasslert (ordförande), Christel Wiman samt Kristina Ekengren.