Finans- och revisionsutskottet

Finans- och revisionsutskottet ska säkerställa att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet. Det sker genom att utskottet granskar de finansiella rapporterna, revisionsrapporterna samt genom att utvärdera om Jernhusens internkontroll är tillräcklig.

Utskottet ägnar särskild uppmärksamhet åt att regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande följs. Utskottet bereder och övervakar även frågor kring finansmarknadsrisker och finansiering.

Läs mer om utskottets arbete i den senaste bolagsstyrningsrapporten.

Sedan årsstämman 2016 består finans- och revisionsutskottet av Kristina Ekengren (ordförande), Christel Wiman samt Kerstin Lindberg Göransson.