Investeringsutskottet

Investeringsutskottet övervakar och bereder frågor kring Jernhusens investeringar och strategiskt viktiga affärer.

Utskottet ansvarar även för att antagen affärspolicy efterföljs samt vid behov revideras och utvecklas.

Läs mer om utskottets arbete i den senaste bolagsstyrningsrapporten.

Sedan årsstämman 2016 består investeringsutskottet av Kjell Hasslert (ordförande), Anders Kupsu, Ingegerd Simonsson samt Jakob Grinbaum.