• Björkstammar

Miljöarbetet är en integrerad del av Jernhusen

Som statligt bolag har vi ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Vi står inför stora miljöutmaningar eftersom vi verkar inom både fastighets- och transportbranschen. Men vi sätter målet högt. Alla våra fastigheter ska ha en hög miljöprestanda och vi ska bidra till att fler väljer järnvägen för transporter.

Vi har ärvt gamla miljöproblem

Depåer och bangårdar har i årtionden förorenats av industriell verksamhet och järnvägens framväxt. Men tillsammans med andra aktörer minskar vi successivt de gamla föroreningarna genom att undersöka och sanera den mark vi äger. Samtidigt förhindrar vi nya föroreningar genom att jobba tillsammans med våra kunder och till exempel köpa in modern reningsutrustning.

Från olja till förnyelsebar el

Vi bygger om och renoverar våra gamla byggnader för att minska miljöpåverkan. Vi miljöklassar våra fastigheter och energianvändningen utvärderas och förbättras hela tiden. Den miljöfarliga oljan har nästan helt bytts ut till miljövänligare alternativ för uppvärmning. All elektricitet som köps in är till hundra procent förnyelsebar.

Modern stadsutveckling är också miljövänlig

Hög miljöprestanda är också viktigt när vi bygger nytt och jobbar med stadsutveckling. Vi bygger nästan alltid på redan exploaterad mark vilket minskar påverkan på grönytor och natur. Stadsutveckling kan också bidra till bättre miljö om man gör det enklare för fler att bo och arbeta nära offentliga kommunikationer.