• Detalj av taket på Stockholms Centralstation

Jernhusens sociala ansvar

Jernhusen har socialt ansvar inom tre områden. För det första att se till att våra stationsområden är trygga och säkra för resenärer och besökare. För det andra att vara en god arbetsgivare. Slutligen ska vi ställa krav på de inköp vi gör.

Trygga stationer får fler att välja kollektivt resande

Vårt mål är att trygga och attraktiva stationer tillsammans med ett lockande tjänste- och serviceutbud ska få dig att välja ett kollektivt resande. Ett exempel är stationsvärdar som skapar ökad trygghet för dig som besökare. De finns idag på ett urval stationer. Vi samarbetar även med Trafikverket för att erbjuda ledsagning för personer med funktionsnedsättning. 

En bra arbetsplats ger bra resultat

Jernhusens har höga ambitioner som statlig arbetsgivare och vill bli en allt bättre arbetsplats. Vi strävar mot att ha friska, engagerade medarbetare i en god arbetsmiljö. Självklart ska Jernhusen vara en jämställd arbetsplats, där alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. 

Bra beställningar ger bättre leveranser

Som företag är vi en stor beställare av varor och tjänster och ställer höga krav på oss själva att vara en god bra sådan, bland annat genom vår uppförandekod. Jernhusen har även ett ansvar att bevara kulturhistoria då många av våra fastigheter har ett högt kulturhistoriskt värde.