• Vår policy för hållbar utveckling finns bland annat för att skydda vår natur

Policy hållbart företagande

Hållbar utveckling ska genomsyra hela Jernhusen, med samtliga helägda dotterbolag, i beslut, planering, investeringar, inköp och rekryteringar. Detta innebär ett aktivt arbete genom ständiga förbättringar inom områdena hållbara transporter, hållbara fastigheter samt hållbara affärer. På så sätt gynnas en hållbar utveckling av Jernhusens affär och samhället i stort. Jernhusen ska föregå med gott exempel inom hållbart företagande, för de frågor som berörs i FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Jernhusen ska bidra till hållbara transporter. Detta ska ske genom att aktivt arbeta för att öka andelen transporter på järnväg, både för persontransporter och godstransporter. Att bidra till hållbara transporter inkluderar också att arbeta för en hållbar stadsutveckling i stationsnära lägen, som i förlängningen leder till att fler människor får direkt närhet till kollektivtrafik.

Jernhusen ska arbeta för att inneha hållbara fastigheter. Detta innebär att Jernhusen ska säkerställa resurseffektiva byggnader med ett bra driftnetto, samtidigt som en god inomhusmiljö skapas för kunder och resenärer. Dessutom ska föroreningar i mark och byggnader åtgärdas och minimeras.

Jernhusen ska skapa hållbara affärer. Det innebär att Jernhusen ska säkra långsiktig lönsamhet och handla utifrån goda affärsetiska förhållanden till kunder och leverantörer. Utöver detta ska Jernhusen tillhandahålla trygga och säkra miljöer för kunder och resenärer och kännetecknas av motiverade och engagerade medarbetare.

Jernhusen ska arbeta efter dessa grundprinciper och personalen ska kontinuerligt utbildas, informeras och uppmuntras till engagemang inom området. Dessutom ska Jernhusen uppfylla eller överträffa lag- och myndighetskrav, bidra till uppfyllandet av Jernhusens strategiska hållbarhetsmål, samt de nationella miljömålen.

Genom att Jernhusen arbetar enligt denna policy blir företaget en del av lösningen för samhällets hållbara utveckling.