Styrelseutskott

Finans- och revisionsutskottet

Finans- och revisionsutskottet ska säkerställa att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet. Det sker genom att utskottet granskar de finansiella rapporterna, revisionsrapporterna samt genom att utvärdera om Jernhusens internkontroll är tillräcklig.

Utskottet ägnar särskild uppmärksamhet åt att regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande följs. Utskottet bereder och övervakar även frågor kring finansmarknadsrisker och finansiering.

Sedan årsstämman 2017 består finans- och revisionsutskottet av Anette Asklin (ordförande), Lotta Mellström samt Christel Wiman.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda frågor avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare.

Utskottet ska säkerställa att riktlinjer för dessa områden följs samt ansvara för att Jernhusen följer Koden.

Sedan årsstämman 2017 består ersättningsutskottet av Kjell Hasslert (ordförande), Lotta Mellström samt Christel Wiman.

Investeringsutskottet

Investeringsutskottet övervakar och bereder frågor kring Jernhusens investeringar och strategiskt viktiga affärer.

Utskottet ansvarar även för att antagen affärspolicy efterföljs samt vid behov revideras och utvecklas.

Sedan årsstämman 2017 består investeringsutskottet av Kjell Hasslert (ordförande), Anders Kupsu samt Ingegerd Simonsson. (Jakob Grinbaum var med innan han avslutade på egen begäran i september 2017.)