Kameraövervakning

Behandling av personuppgifter som samlas in via kamerabevakning

Jernhusen AB (556584-2027”), nedan ”Jernhusen”, bedriver kamerabevakning på ett antal av våra fastigheter och är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter.

Principiellt kan Jernhusens kamerabevakning delas in i två typer; dels kamerabevakning av Jernhusens stationsområden till vilka allmänheten har tillträde, dels kamerabevakning av Jernhusens depåområden till vilka allmänheten inte har tillträde. Jernhusen har totalt cirka 500 kameror utplacerade på drygt 20 stationsområden och cirka fem depåer.

Gemensamt för Jernhusens samtliga kameror är att bevakningen omfattas av dataskyddsförordningen (”GDPR”) och – i den mån bevakningen avser fastigheter till vilka allmänheten har tillträde - kamerabevakningslagen.  Jernhusens kameror på stationsområden omfattas normalt av ett undantag i kamerabevakningslagen som medger kamerabevakning inom ett stationsområde utan tillstånd, om bevakningen sker i vissa särskilt angivna syften.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i kamerabevakningen är ”intresseavvägning” enligt dataskyddsförordningen.

Stationsområden

Jernhusen kamerabevakar utvalda stationsområden. På de stationsfastigheter som kamerabevakas lämnas upplysning om kamerabevakningen genom skyltning i anslutning till entréer m.m. Ändamålet med kamerabevakningen på Jernhusens stationsfastigheter är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott, förebygga, förhindra och upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor och begränsa verkningarna av sådana störningar och inträffade olyckor.  Dessa kameror omfattas av undantaget från tillståndskravet i kamerabevakningslagen.

Depåområden

Jernhusen bedriver också kamerabevakning på vissa av våra depåfastigheter. På de depåfastigheter som kamerabevakas lämnas upplysning om kamerabevakningen genom skyltning i anslutning till entréer m.m. Dessa kameror bevakar dock inte plats till vilka allmänheten har tillträde, varvid de inte omfattas av kamerabevakningslagens regler. Bevakningen regleras däremot av dataskyddsförordningen och kollektivavtal, i förekommande fall.

Ändamålet med kamerabevakningen på Jernhusens depåområden är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott, förebygga, förhindra och upptäcka störningar av säkerheten eller olyckor och begränsa verkningarna av sådana störningar och inträffade olyckor.

Hur vi hanterar materialet

De personuppgifter som behandlas är rörliga bilder på personer som vistas på de områden som täcks av Jernhusens kamerabevakning. Bevakningen sker såväl genom bildinspelning som genom realtidsbevakning. Bilderna är så tydliga att enskilda individer går att urskilja. Ingen ljudupptagning sker. Ansiktsigenkänning används inte.

Jernhusen lagrar film från kamerorna i 7 dygn, varefter de med automatik raderas ur systemet.

Jernhusen lämnar ut personuppgifter till de vaktbolag som Jernhusen har anlitat för att övervaka säkerheten och tryggheten på Jernhusens fastigheter. Utöver detta kan vissa av Jernhusens IT-supportleverantörer få del av personuppgifterna i samband med utförande av IT-support. Jernhusen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga dessa leverantörer.

Efter skriftlig begäran kan Jernhusen också lämna ut filmsekvenser till Polisen eller annan rättsvårdande myndighet inom ramen för en pågående förundersökning, i syfte att utreda brott. Vid sådant utlämnande övergår personuppgiftsansvaret för den utlämnade filmen till mottagaren.

Inga personuppgifter överförs till tredje land (land utanför EU/EES).

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du bl.a. rätt att få ta del av dina personuppgifter som Jernhusen behandlar. Då ska du fylla i och skicka in följande blankett: begäran från registrerad

Ytterligare information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen återfinns i Jernhusens integritetskod.

Då det kan vara ett mycket omfattande arbete att söka i filmmaterialet och att säkerställa andra registrerades integritet kan Jernhusen komma att ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnader som uppstår. Om arbetet anses medföra orimliga administrativa bördor eller om begäran medför integritetsrisker för andra personer kan Jernhusen komma att neka en begäran om att få ta del av personuppgifterna.

Kontaktuppgifter till Jernhusens dataskyddsombud

Kontaktuppgifter till Jernhusen och Jernhusens dataskyddsombud återfinns under Dataskydd