Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Finansieringskällor

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

2020-09-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

500 - -

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

4 000  - -

MTN-program

10 000 6 1581 71

Företagscertifikat-
program

3 000 2 547 29

Checkräkningskredit

200 - -

Övriga lån

 - 4 -
Totalt2 17 700
8 705 100

1) Varav 4 207 MSEK gröna obligationer

2) Marknadsvärdering av derivat om 275 MSEK samt leasingskulder om 331 MSEK ingår inte.