Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Finansieringskällor

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

2019-09-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

500 - -

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

4 250  - -

MTN-program

10 000 5 864 70

Företagscertifikat-
program

3 000 2 525 30

Checkräkningskredit

200 - -

Övriga lån

 - 4 -
Totalt 17 950
8 393 1 100

1) Marknadsvärdering av derivat om 357 MSEK samt leasingskulder om 342 MSEK ingår inte.