Kontakt

Victor Josefsson

Finanschef

victor.josefsson@jernhusen.se

073-552 28 83

Finansieringskällor

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

2019-06-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

500 - -

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

4 250  - -

MTN-program

10 000 5 866 70

Företagscertifikat-
program

3 000 2 575 30

Checkräkningskredit

200 - -

Övriga lån

 - 4 -
Totalt 17 950
8 445 1 100

1) Marknadsvärdering av derivat om 329 MSEK samt leasingskulder om 348 MSEK ingår inte.