Kontakt

Marcus Jansson

Chef Finans

marcus.jansson@jernhusen.se

073-439 26 20

Finansieringskällor

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

2017-06-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

1 000 400 5,4

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

4 750  - -

MTN-program

6 000 4 498 60,3

Företagscertifikat-
program

3 000 2 551 34,2

Checkräkningskredit

200 - -

Övriga lån

 - 10 0
Totalt 14 950
7 459 1 100

 1) Marknadsvärdering derivat av om 341 MSEK ingår inte.