Kontakt

Finansieringskällor

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

2018-03-31

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

1 000 300 4,0

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

4 750  - -

MTN-program

6 000 4 552 61,2

Företagscertifikat-
program

3 000 2 577 34,6

Checkräkningskredit

200 5 0,1

Övriga lån

 - 10 0,1
Totalt 14 950
7 444 1 100

 1) Marknadsvärdering derivat av om 315 MSEK ingår inte.