Kontakt

Finansieringskällor

De finansiella risker som Jernhusen framför allt är exponerad mot är refinansieringsrisk, ränterisk, motpartsrisk och valutarisk. Finanspolicyn anger regler och ramar för hur dessa risker skall hanteras.

2018-06-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

500 - -

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

4 750  - -

MTN-program

10 000 5 059 66,2

Företagscertifikat-
program

3 000 2 578 33,7

Checkräkningskredit

200 - -

Övriga lån

 - 4 0,1
Totalt 18 450
7 640 1 100

 1) Marknadsvärdering derivat av om 336 MSEK ingår inte.