Kontakt

Johan Gunnarsson

Hållbarhetsstrateg

johan.gunnarsson@jernhusen.se

070-218 58 30

Policyförklaring hållbart företagande

Hållbart företagande ska genomsyra hela Jernhusen, med samtliga helägda dotterbolag, i beslut, planering, investeringar, inköp och rekryteringar.

Internationella riktlinjer och konventioner

Jernhusen ska agera ansvarsfullt och efterleva de principer och vägledningar som ges i FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det innebär bland annat att, i såväl Jernhusens egen verksamhet som hos leverantörer, underleverantörer och andra externa parter som Jernhusen har affärsrelationer med, motverka och förhindra korruption, säkerställa att ILO:s kärnkonventioner om skäliga arbetsvillkor efterlevs, samt att mänskliga rättigheter respekteras.

Arbetsmiljö

Jernhusen ska vara ett värderingsorienterat bolag med tilltro till medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och förmåga att tillvarata möjligheter. Medarbetarna ska erbjudas en god arbetsmiljö präglad av jämställdhet, likabehandling och mångfald. Bolagets interna uppförandekod ska följas och vara vägledande i hur vi gör affärer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Motsvarande krav ska riktas mot leverantörer i en uppförandekod för leverantörer. För en väsentlig del av Jernhusens inköpsvolym ska leverantörernas efterlevnad av uppförandekoden kvalitetssäkras regelbundet.

Ansvarsfullt företagande och transparens

För att undvika utnyttjande av den särställning som ett statligt ägt bolag kan ha, ska Jernhusen agera ansvarsfullt i affärsrelationer och erbjuda skäliga affärsvillkor. Jernhusen ska uppfylla eller överträffa lag- och myndighetskrav. Jernhusen ska sköta hantering av skatt på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande skattebestämmelser och praxis. Bolaget ska ha en transparent hantering och rapportering av risker och möjligheter. Jernhusen ska redovisa mål, aktiviteter och resultat inom hållbart företagande i bolagets kvartalsrapportering och i den årliga hållbarhetsredovisningen.

Globala utvecklingsmål och samverkan

Jernhusens verksamhet ska bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Bolaget ska aktivt analysera och identifiera de mål där bolaget har särskilt stora möjligheter att göra skillnad. Bolagets strategiska hållbarhetsmål ska vara uttryck för den prioriteringen och verka för riskhantering och tillvaratagande av affärsmöjligheter. Ett naturligt sätt att göra det ska vara samverkan med andra intressenter.

Miljövänliga fastigheter

Som fastighetsbolag i transportbranschen har Jernhusen särskilt goda förutsättningar att verka för en bättre miljö genom de sätt vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter samt gör det mer attraktivt för fler människor och mer gods att välja tåg som transportmedel. Jernhusen ska förebygga och minimera utsläpp av miljö- och hälsovådliga utsläpp till mark och luft samt välja hållbara material och transporter. Bolagets miljöarbete ska organiseras i ett miljöledningssystem som kontinuerligt utvecklas för att säkerställa föredömlig miljöprestanda både på våra fastigheter och i vårt arbetssätt.

Policyefterlevnad och uppdatering

Jernhusen ska arbeta efter policyns grundprinciper och personalen ska kontinuerligt utbildas, informeras och uppmuntras till engagemang inom hållbart företagande. Genom att Jernhusen arbetar enligt denna policy bidrar bolaget till ett mer hållbart samhälle och uppfyllandet av de nationella miljömålen. Policyn uppdateras årligen och beslutas av styrelsen.