Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2016

2016-03-24

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum tisdagen den 26 april 2016, kl. 11.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, i Stockholm.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Anmälan kan göras

  • via post till Jernhusen AB (publ), att: Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm
  • per telefon 08-410 626 00
  • via e-post till adress anmalan@jernhusen.se

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 24 mars 2016. Kallelsen finns tillgänglig på Jernhusens webbplats jernhusen.se/bolagsstamma.

Aktieägarens förslag till styrelse och styrelseordförande samt arvoden kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.jernhusen.se.

Kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Ärenden

På årsstämma kommer sedvanligt förekommande ärenden, såsom fastställande av vinstdisposition, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor att behandlas.

För mer information:

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se