Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Fortsatt god resultatutveckling skapar förutsättningar för ökat kollektivt resande

2016-10-21

Jernhusens positiva utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå, vilket ger goda effekter på resultatet. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med nio procent till 465 (428) miljoner kronor.

– Under kvartalet har flera spännande projekt som vi arbetat med under lång tid slutförts och tagits i bruk, både i Stockholm och Uppsala. I Göteborg fortsätter arbetet med stations- och stadsutveckling i området Region City. Den gemensamma nämnaren är att stärka möjligheterna till ökat kollektivt resande, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 985 (928) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.
  •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med nio procent och uppgick till 465 (428) MSEK. I jämförbart bestånd minskade rörelseresultatet före värdeförändringar med två procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 851 (939) MSEK. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 381 (509) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –67 (–86) MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 520 (676) MSEK.
  •  Investeringar i fastigheter uppgick till 469 (1 000) MSEK.
  •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 559 (58) MSEK.
  •  Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 263 MSEK till 14 680 (14 417) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  •  Beslut har fattats att bygga om och modernisera Flemingsbergs station söder om Stockholm. Investeringen uppgår till 120 MSEK.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se