Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Investeringar ger fortsatt tillväxt med stärkt lönsamhet

2017-02-02

Under 2016 har Jernhusen fortsatt växa med stärkt lönsamhet. Totalt investerades 622 miljoner kronor och fastighetsbeståndet hade vid årets slut ett marknadsvärde på 15,5 miljarder kronor.

Bolagets positiva finansiella utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå. Årets rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 14 procent till 640 (562) miljoner kronor.

– Vi har under året gjort framsteg i ett antal detaljplaneprocesser som lägger grunden för genomförande av stora investeringsprojekt inom framförallt stationsområdesutveckling de kommande åren. Vi fortsätter att förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd i syfte att bidra till järnvägens attraktivitet och förmåga att locka resenärer, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under året

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 368 (1 273) MSEK. Ökningen beror på hyresintäkter från färdigställda investeringar samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltningen.
 • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 14 procent och uppgick till 640 (562) MSEK. I jämförbart bestånd var rörelseresultatet före värdeförändringar oförändrat jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 747 (1 525) MSEK. Ökningen beror främst på högre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 1 099 (953) MSEK.
 • Finansiella poster uppgick till –113 (–292) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 259 (984) MSEK.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 622 (1 432) MSEK.
 • Fastighetsförsäljningar uppgick till 591 (132) MSEK.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 1 130 MSEK till 15 547 (14 417) MSEK. Förändringen förklaras av värdeförändringar.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 178 (500) MSEK.

Viktiga händelser under kvartalet

 • I november avyttrades Jernhusens resterande ägarinnehav i Friends Arena.
 • I november avyttrades Sundsvalls Centralstation samt två intilliggande fastigheter till en köpeskilling om 84 MSEK.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information: Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se