Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

2017-03-29

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum torsdagen den 27 april 2017, kl. 13.00 på Fredsgatan 12 | Jakobsgatan 27 C (hiss), hörsalen plan 2, i Stockholm. 

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Anmälan kan göras

  • via post till Jernhusen AB (publ), att: Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm
  • per telefon 08-410 626 00
  • via e-post till adress anmalan@jernhusen.se

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 29 mars 2017. Kallelsen finns tillgänglig på Jernhusens webbplats www.jernhusen.se/bolagsstamma. 

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman, styrelse och styrelseordförande samt arvoden kommer att presenteras före årsstämman på bolagets webbplats www.jernhusen.se.

Kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Ärenden

På årsstämma kommer sedvanligt förekommande ärenden, såsom fastställande av vinstdisposition, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor att behandlas. 

För mer information: Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se