Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Delårsrapport januari–mars 2017: God resultatutveckling ger stabil grund för satsningar

2017-04-28

Jernhusens stabila finansiella utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 16 procent till 151 (130) miljoner kronor.

– Vi har framdrift i våra större projekt samtidigt som den löpande förvaltningen fungerar väl. Under kvartalet har vi bland annat startat ombyggnationen av Flemingsbergs Station och i Växjö har detaljplanen för en unik byggnad vunnit laga kraft – ett integrerat stations- och stadshus, som dessutom kommer att innehålla bostäder. Vi ser också framdrift gällande planarbete i stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Utvecklingen förstärks av gynnsamma marknadsförutsättningar. Resandet med tåg slog rekord även 2016 och såväl fastighets- som hyresmarknaden är fortsatt stark.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 362 (332) MSEK. Ökningen beror främst på hyresintäkter från färdigställda investeringar.
  •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 16 procent och uppgick till 151 (130) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 151 (156) MSEK.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 162 (201) MSEK. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 5 (68) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –36 (–23) MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 130 (45) MSEK.
  •  Investeringar i fastigheter uppgick till 89 (180) MSEK.
  •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 108 (122) MSEK.
  •  Marknadsvärdet på fastigheterna minskade med 13 MSEK till 15 534 (15 547) MSEK. Förändringen förklaras av avyttringar.

Viktiga efter periodens utgång

  •  Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 178 MSEK. Utbetalning planeras ske den 9 maj.
  •  Beslut har fattats om avyttring av en fastighet i Tumba, Botkyrka, till Magnolia Bostad. Köpeskillingen fastställs när ny detaljplan är framtagen.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se