Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Lotta Mellström och Anette Asklin invalda i Jernhusens styrelse

2017-04-27

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Lotta Mellström, ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och Anette Asklin, grundare av bolaget VenVio AB och tidigare finansdirektör på Castellum.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 178 MSEK. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 9 maj.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (nyval), Jakob Grinbaum (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (nyval), Ingegerd Simonsson (omval) och Christel Wiman (omval). Kjell Hasslert omvaldes till styrelseordförande. Charlotte Mattsson är ny arbetstagarrepresentant i styrelsen, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2016 och balansräkningen per 2016 samt koncernresultaträkningen för 2016 och koncernbalansräkningen per 2016. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

Fullständigt protokoll från årsstämman finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

För mer information: 

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se