Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Bra start på året

2018-04-27

Jernhusen stärker resultatet under första kvartalet. Samtidigt tas flera initiativ för att bidra till järnvägens attraktivitet och positiva resenärsupplevelser. I Stockholm har den nya matdestinationen öppnat med flera nya restauranger som levererar högkvalitativa matkoncept till resenärerna och på Malmö Kombiterinal har nya lyftkranar kommit på plats, vilket ökar kapaciteten för att frakta mer gods på järnväg.

– Vi skapar också nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn på stationerna. Vi vill bland annat lyfta barnperspektivet och göra det roligare för barnen att vänta på buss eller tåg. I februari i invigde vi därför vår första barnanpassade väntsal på temat Res med Alfons Åberg. Först ut var Norrköping och under 2018 installeras lekmöbler på sammanlagt sju stationer, säger Kerstin Gillsbro, vd. 

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 384 (362) MSEK. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med tolv procent och uppgick till 170 (151) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 170 (153) MSEK.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 153 (162) MSEK. Minskningen beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, –19 (5) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –36 (–36) MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 99 (130) MSEK.
  •  Investeringar i fastigheter uppgick till 119 (89) MSEK.
  •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 0 (108) MSEK.
  •  Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 99 MSEK till 16 333 (16 234) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se