Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Kjell-Åke Averstad och Jakob Grinbaum invalda i Jernhusens styrelse

2018-04-27

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2018 i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk och Jakob Grinbaum, Senior Advisor.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 179 MSEK. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 4 maj 2018.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (omval), Ingegerd Simonsson (omval), Jakob Grinbaum (nyval) och Kjell-Åke Averstad (nyval). Kjell Hasslert omvaldes till styrelseordförande. Charlotte Mattsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2017 och balansräkningen per 2017 samt koncernresultaträkningen för 2017 och koncernbalansräkningen per 2017. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se