Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Fler personresor med tåg ökar efterfrågan på depåer

2018-10-24

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med nio procent och uppgick till 564 (519) miljoner kronor. Vi ser persontrafiken på järnväg fortsätta öka, med 4,5 procent under andra kvartalet. Dock syns inte samma utveckling inom godstrafiken. 

Fler personresor leder till fordonsinvesteringar i nya tåg, samtidigt som det finns ett uppdämt behov av att modernisera befintliga fordon. Detta leder till en ökad efterfrågan på depåkapacitet.

– Vi för konstruktiva samtal med flera parter om ökad depåkapacitet, i såväl befintliga som nya depåer, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Dock syns inte samma positiva utveckling inom godstrafiken, som enligt myndigheten Trafikanalys minskar med 1,5 procent andra kvartalet. Som ägare av kombiterminaler noterar Jernhusen att konkurrensen från lastbilstransporter är hård.

– Mer gods behöver flytta över till det avgjort mest miljövänliga transportslaget, fortsätter Kerstin Gillsbro. Järnvägen har en fantastisk potential att bidra till omställningen till hållbara transporter.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 147 (1 081) MSEK, en ökning med sex procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med nio procent och uppgick till 564 (519) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 564 (531) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 597 (754) MSEK. Minskningen beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 41 (220) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –104 (–118) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 403 (566) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 364 (407) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 0 (179) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 404 MSEK till 16 638 (16 234) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.

Händelser efter periodens utgång

  • Fastigheten Kolonilotten 3 intill CV-området i centrala Örebro är såld till bostadsutvecklaren OBOS för en köpeskilling om 36 MSEK. Tillträde sker när den pågående saneringen av marken är färdigställd

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se