Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2019

2019-03-27

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum fredagen den 26 april 2019, kl. 13.00 på Piperska Muren, Scheelegatan 14, i Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Jernhusen AB (publ), Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm, eller per telefon
08-410 626 00 eller via e-post på adress anmalan@jernhusen.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av

A. års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och

B. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och

C. revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

A. anförande av styrelsens ordförande,

B. anförande av verkställande direktören, och

C. anförande av bolagets revisor

11. Beslut om

A. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

B. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

C. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

A. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Jernhusen AB (publ) med dotterföretag,

B. styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Jernhusen AB (publ) som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

C. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer

19. Beslut om arvode till revisor

20. Val av revisor

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

22. Övrigt

23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 1 116 825 907 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

till aktieägaren utdelas kronor                       700 000 000

överförs till ny räkning kronor                        416 825 907

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 175,00 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 3 maj 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt Bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet stämmovalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

16. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

18. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2020.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Västra Järnvägsgatan 23 i Stockholm, från och med den 4 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se.

_______________

Stockholm den 6 mars 2019

Jernhusen AB (publ)

STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer till årsstämman den 26 april 2019 i fråga om ersättning och andra anställningsvillkor är att Jernhusen AB (publ) ska tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”, vilka beslutades av regeringen den 22 december 2016. Ersättning till ledande befattningshavare 2018 framgår av not 8 i årsredovisningen för 2018.

Beredning och uppföljning av frågor om anställningsvillkor

Beredning av anställningsvillkor hanteras enligt följande. Ersättning och andra anställningsvillkor till verkställande direktören och vice verkställande direktören ska beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare, bereds av styrelsens ersättningsutskott på förslag från verkställande direktören och ska beslutas av styrelsen. Ersättning och andra anställningsvillkor ska följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Besluten ska protokollföras.

Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom att jämföra villkor för motsvarande statliga och privata företag som när det gäller storlek, komplexitet och omsättning är jämförbara med Jernhusens. Uppföljningar ska också regelbundet genomföras genom lönekartläggning.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Stämmans godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman för Jernhusen godkänner ovan angivna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Stockholm den 6 mars 2019

Jernhusen AB (publ)

STYRELSEN

För mer information:

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se