Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Delårsrapport januari-mars 2019: Bra start på året med ökat rörelseresultat

2019-04-26

– Den positiva trend som avslutade förra året håller i sig. Vi ser mycket positivt hända i vår löpande förvaltning med ökade intäkter och stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 400 (384) MSEK, en ökning med fyra procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  •  Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med fem procent och uppgick till 178 (170) MSEK. Inga skillnader förelåg mot jämförbarbart bestånd mellan åren.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 172 (153) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till -7 (-19) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –69 (–31) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på en negativ värdeförändring på derivatinstrument till följd av lägre marknadsräntor jämfört med föregående år.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 81 (99) MSEK.
  •  Marknadsvärde fastigheter har ökat med totalt 305 MSEK, varav nya redovisningsreglerna IFRS 16 stod för 229 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

  •  Den 10 april emitterades två gröna obligationer om totalt 1 500 MSEK för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter och fastighetsutveckling. Obligationerna har en löptid på 5 respektive 2,5 år och löper med fast respektive rörlig ränta.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se