Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Halvårsrapport januari-juni 2019

2019-07-11

Fortsatt god tillväxt i rörelseresultat före värdeförändringar och ny detaljplan om 60 000 kvm bruttoarea intill Malmö Centralstation.

– Vi kan summera ett bra halvår – tillväxten i resandet påverkar resultatet positivt. Det är mycket glädjande att en ny detaljplan har vunnit laga kraft intill Malmö Centralstation vilket innebär att stationsområdet kan kompletteras med nya bostäder, kontor och en domstolsbyggnad. För andra året i rad har Jernhusen fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI), något som jag och Jernhusen är stolta över, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 805 (773) MSEK, en ökning med fyra procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar ökade med fem procent och uppgick till 375 (357) MSEK. 
  • Rörelseresultat uppgick till 583 (427) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till 208 (65) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –146 (-83) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror främst på negativa värdeförändringar på derivatinstrument till följd av lägre marknadsräntor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 329 (247) MSEK.
  • Marknadsvärde i fastighetsbeståndet uppgick till 17 584 (16 944) MSEK en ökning med totalt 640 MSEK, varav tomträtt enligt IFRS 16 stod för 229 MSEK.
  • I juni vann en ny detaljplan laga kraft för Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation som innebär en utveckling av totalt 60 000 kvm bruttoarea och omfattar cirka 350 bostäder och en ny domstolsbyggnad.
  • Under perioden emitterades tre gröna obligationer om totalt 1 650 MSEK nominellt för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter. 
  • Under perioden frånträddes fastigheter i Gävle och Örebro till ett underliggande marknadsvärde om totalt 37 MSEK.

Halvårsrapporten finns på www.jernhusen.se