Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Delårsrapport januari-september 2019

2019-10-23

Ökat rörelseresultat med god värdetillväxt i fastighetsbeståndet – Den positiva trend som inledde första halvåret håller i sig. Vi ser många bra saker hända i vår förvaltning och i utvecklingsprojekten med stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 186 (1 147) MSEK, en ökning med tre procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med fyra procent och uppgick till 586 (564) MSEK. Inga skillnader förelåg mot jämförbart bestånd mellan åren.
  • Rörelseresultatet uppgick till 833 (597) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till 246 (28) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –203 (-70) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på negativa värdeförändringar på derivatinstrument till följd av lägre marknadsräntor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 499 (403) MSEK.
  • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 703 (16 944) MSEK. Ökningen beror bland annat på nya redovisningsregler för tomträtt enligt IFRS 16.
  • Under perioden vann en ny detaljplan laga kraft för Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation som innebär en utveckling av totalt 60 000 kvm bruttoarea och omfattar cirka 350 bostäder och en ny domstolsbyggnad.
  • Under perioden emitterades tre gröna obligationer om totalt 1 650 MSEK nominellt för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter.
  • Under perioden frånträddes fastigheter i Gävle, Örebro och Östersund till ett underliggande marknadsvärde om totalt 67 MSEK.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se