Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Bokslutskommuniké januari-december 2019

2020-01-30

Ökat rörelseresultat med god värdetillväxt i fastighetsbeståndet. – Under 2019 har vi haft en positiv utveckling av vår verksamhet i kombination med både en bra fastighetsmarknad och ett ökat resande på järnväg. Vi ser mycket positivt hända i vår förvaltning och i våra utvecklingsprojekt med stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Händelser under perioden:

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 622 (1 545) MSEK, en ökning med fem procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med 10 procent och uppgick till 793 (718) MSEK. Inga skillnader förelåg mot jämförbart bestånd mellan åren.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 496 (845) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till 702 (121) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till -152 (-124) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på negativa värdeförändringar på derivatinstrument till följd av sjunkande marknadsräntor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 126 (552) MSEK.
  • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 922 (16 944) MSEK. Ökningen beror främst på värdeförändring av fastigheter.
  • Under perioden fastställdes en ny detaljplan i Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation som medför utveckling av totalt 60 000 kvm bruttoarea och omfattar cirka 350 bostäder och en ny domstolsbyggnad.
  • Under perioden emitterades fyra gröna obligationer om totalt 1 800 MSEK nominellt för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter.
  • Under perioden frånträddes fastigheter till ett underliggande marknadsvärde om totalt 439 MSEK.
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2020 en utdelning om 700 (700) MSEK.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se