Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusens styrelse föreslår ändrad utdelning för 2019

2020-03-24

Som en konsekvens av den allmänna osäkerhet som just nu råder och de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av Covid19, gör styrelsen bedömningen att det finns risk för negativ påverkan på Jernhusens verksamhet. Mot den bakgrunden har styrelsen på ett extrainsatt styrelsemöte den 24 mars beslutat att dra tillbaka förslaget om 700 MSEK i utdelning för 2019 för att istället föreslå en utdelning om 219 MSEK, vilket är i enlighet med utdelningspolicyn för bolaget.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Många av bolagets kunder påverkas av regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning och det råder stor osäkerhet om vilka effekter det får för verksamheten.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 070-621 26 29

Anders Bäck, Ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55
 

Denna information är sådan som Jernhusen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 09.30 CET