Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Delårsrapport januari-mars 2020

2020-04-27

År 2020 startade med positivt resultat och fortsatt ökat resande på järnväg. Under mars påverkades Sverige av utbrottet av Covid-19 vilket minskat resandet drastiskt. Minskade resenärsflöden på centralstationerna har påverkat såväl hyresgästers och samarbetspartners verksamheter som Jernhusens resultat.

Jernhusen har som fastighetsbolag i transportsektorn ett stort ansvar som stärks under rådande läge.

– Vi har full förståelse och respekt för hyresgästernas situation när det är betydligt färre personer som reser med tåg. Det kräver betydande insatser även från oss som fastighetsägare och vi jobbar intensivt för att tillsammans med hyresgästerna ta oss igenom krisen och lindra effekterna av Covid-19. Vi välkomnar regeringens stödpaket för lokalhyror som kan underlätta för många av våra hyresgäster. Vi fortsätter nu aktivt det intensiva och viktiga arbetet med att implementera stödpaketet för att hitta de insatser som gör mest nytta. De kraftfulla insatser vi gör nu, både kortsiktigt och långsiktigt, ska bidra till att vi tillsammans med hyresgästerna tar oss igenom krisen och är redo att möta resenärernas behov när de kommer tillbaka, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

 

Händelser under perioden:

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 403 (400) MSEK, en ökning med en procent trots ett tapp på rörliga intäkter och sänkt bedömning av utfallet för omsättningshyror till följd av osäkerheten kring Covid-19. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter från färdigställandet av Foajén i Malmö.
 • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med tolv procent och uppgick till 200 (178) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 200 (184) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 135 (172) MSEK. Resultatförändringen beror främst på negativa värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till -75 (-7) MSEK, främst till följd av den ändrade bedömningen för utfallet av omsättningshyror i prognoserna.
 • Finansiella poster uppgick till -58 (-69) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på mindre negativa värdeförändringar på derivatinstrument.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 64 (81) MSEK.
 • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 925 (17 922) MSEK. Ökningen beror främst på investeringar i fastigheter.
 • I mars tecknades avtal om försäljning av en fastighet i Ellstorp i Malmö som möjliggör byggandet av cirka 600 nya bostäder och en förskola. Affären genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 166 MSEK.
 • Styrelsen har som en konsekvens av den allmänna osäkerhet som just nu råder till följd av Covid-19 beslutat att ändra den tidigare föreslagna utdelningen till stämman till 219 (700) MSEK.

Händelser efter periodens utgång:

 • I samband med kallelsen till stämman och kompletteringar till denna har det föreslagits ändring av verksamhetsföremålet i bolagsordningen, förändringar i styrelsen samt nya finansiella mål, se vidare information i kallelsen på Jernhusens hemsida.
 • Den 17 april emitterade Jernhusen en grön obligation om 500 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.
 • Regeringen publicerade den 17 april förordningen om statligt stöd för vissa lokalhyresgäster. Jernhusen välkomnar att förordningen nu har kommit då detta stärker våra möjligheter att göra än mer för våra hyresgäster. Vi arbetar nu aktivt med att implementera förordningen tillsammans med våra hyresgäster.

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se