Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Louise König och Karolin Forsling invalda i Jernhusens styrelse

2020-04-27

Årsstämma i Jernhusen AB (publi) ägde rum den 27 april 2020. Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen; Louise König, chef Hållbar affärsutveckling på Ramboll, och Karolin Forsling, vd för Forsling United.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 219 MSEK. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 5 maj 2020.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Kjell Hasslert (omval), Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Jakob Grinbaum (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (omval), Karolin Forsling (nyval) och Louise König (nyval). Kjell Hasslert omvaldes till styrelseordförande. Charlotte Mattsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019 samt koncernresultaträkningen för 2019 och koncernbalansräkningen per 2019. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Stämman beslutade också den föreslagna ändringen av verksamhetsföremålet i bolagsordningen samt om nya finansiella mål.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

Fullständigt protokoll från årsstämman finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se