Strategi

Jernhusen ägs av svenska staten och ska genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter främja och stödja kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Verksamheten bedrivs på kommersiella villkor utan statliga subventioner.

Hur vi äger

Jernhusen äger ett nätverk av järnvägsnära fastigheter i hela Sverige. Våra fastigheter kopplar samman olika transportslag och bidrar till effektiva bytespunkter för resenärer.

Merparten av de fastigheter som Jernhusen äger köptes till marknadsvärde från affärsverket Statens Järnvägar i samband med bolagets bildande. Andra fastigheter har förvärvats och nya byggnader har uppförts vid senare tidpunkter. Jernhusen äger och förvaltar även spårinfrastruktur i järnvägens sidosystem, det vill säga inom våra depå- och terminalområden.

Vårt fastighetsinnehav är långsiktigt. Vi har ett helhetsperspektiv på vårt ägande utifrån hur vi bidrar till hållbara transporter i Sverige. Detta synsätt är utgångspunkt för både avyttringar och förvärv.

Hur vi utvecklar

Jernhusens utvecklingssatsningar sker utifrån en långsiktig helhetssyn och fokuserar på tillväxtområden och kollektivtrafikens knutpunkter samt platser av strategisk vikt för Jernhusens kunder eller järnvägens funktion. Vi utvecklar tjänster och erbjudanden i tre syften: För att tillmötesgå kunders behov, för att ta vara på affärsmöjligheter och för att bidra till hållbara transporter.

Hur vi förvaltar

Jernhusen vill vara ett föredöme inom långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning, med ett tydligt kund- och utvecklings perspektiv. Kostnader och miljöpåverkan ska minimeras under en fastighets livstid och vi arbetar med bland annat energieffektiv drift, säkerhet och materialval. Vi samarbetar för en långsiktig och effektiv ekonomisk och teknisk förvaltning såväl inom som utanför bolaget.

Utveckling under 2016

  • Under helåret hade Jernhusens stationer  över 170 miljoner besökare
  • Rörelseresultatet ökade till 1 747 MSEK (1 525) och årets resultat ökade till 1 259 MSEK (984)
  • I Stockholm Continental öppnade Scandic sin hotellverksamhet och sommaren 2017 börjar pendeltågstrafiken i Station Stockholm City under hotellet.
  • Planerna för Region City i Göteborg konkretiserades.
  • Heltågsverkstaden i Hagalunds depå byggs ut för att möta nya krav från vår kund SJ.
  • Beslut om att utrusta kombiterminalen i Malmö med nya lyftkranar för att hantera ökad efterfrågan på godstransporter.