Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

cecilia.pettersson@jernhusen.se

0705-93 13 80

Mer stad att älska

På egen mark mitt i Stockholm, Göteborg och Malmö utvecklar vi nya stationsnära stadsdelar som ska fyllas med kontor, bostäder och ytor för handel och service. De kommande tio åren ska cirka tio miljarder investeras i dessa och några ytterligare projekt runt om i landet.

Vår vision är att utveckla stationsnära områden till trygga, levande och attraktiva stadsmiljöer som ökar det kollektiva resandet och stöttar städernas tillväxt. Vid Malmö Centralstation står redan kontoret Glasvasen klart och där jobbar nu 400 personer som uppskattar läget mitt i city nära all kollektivtrafik, snart kan 700 ytterligare jobba i Foajén som är nästa kontor med samma fina läge. I Uppsala är kontoret Eldaren klart där Landstinget i Uppsala Län hyr hela kontorsytan och i Stockholm är projektet Stockholm Continental klart som rymmer hotell, bostäder och huvudentréerna till Citybanans station som öppnar i juli 2017. Utveckling pågår även i Växjö där stationen och stadshuset förhoppningsvis ska kunna integreras i en intressant byggnad. I Örebro har detaljplanarbete påbörjats för att successivt omvandla området Centralverkstaden till en levande stadsdel mitt i det växande Örebro.

 

Jernhusen ska vara kompetensledande

Den kommande tioårsperioden kommer Jernhusens verksamhet att växa kraftigt och stadsutvecklingsprojekten kommer att stå för merparten av tillväxten. Ambitionen är att Jernhusen ska vara kunskapsledande i utveckling och nybyggnation av stationsnära stadsdelar – nu satsar vi stora resurser på utvecklingsarbete för att skapa de nödvändiga affärsförutsättningarna. De kommande fem kvarteren i projektet Södra Nyhamnen i Malmö är i detaljplanearbete och i Göteborg pågår två detaljplaner för ett helt city för regionen ovanpå och intill nya Västlänken och den befintliga stationen, det första huset jubileumstornet förväntas kunna påbörjas under 2019.

I Stockholm skapas huvudstadens nästa årsring

I Stockholm pågår utvecklingen för hela stationsområdet som utgör Stockholms sista centrala sammanhållna utvecklingsområde. På en överdäckning motsvarande nästan hela Hötorgscity utreds nu hur en hel stadsdel kan utvecklas med kompletterande stationsbyggnader, kontor, handel, service och bostäder. Projektet innebär många utmaningar men desto fler möjligheter när huvudstaden efter nästan 150 år får en ny centralstationsbyggnad och en bättre entré till city. En analys framtagen av BuroHappold pekar på att projektet kan generera 29 000 jobb och ge mer än två miljarder i ekonomisk tillväxt för Stockholm och regionen.

Kvalitetsprogram och samverkan

Vi utgår från Jernhusens övergripande mål och vårt kvalitetsprogram Stationsnära stad som definierar målbild och strategier för stadsutvecklingen. Ambitionsnivån är hög och nära samverkan med kommuner och andra viktiga intressenter, såsom Trafikverket, är avgörande. Vi genomför inte alla projekt själva, inom främst bostadsutveckling finns goda möjligheter för andra aktörer att kliva med på vår resa.