Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

cecilia.pettersson@jernhusen.se

0705-93 13 80

Kvalitetsprogram för stationsnära stad

En utmärkt plats att förtäta växande städer är området kring centralstationen. Men det är också platser som är utmanande att förtäta eftersom det sker i en befintlig stadsmiljö där det finns många aspekter man måste ta hänsyn till. I vårt Kvalitetsprogram har vi definierat de värden och strategier vi styr arbetet efter.

En av de största utmaningarna är att allt och alla ska komma så nära stationen som möjligt. Många trafikslag, funktioner och människor ska samsas om en liten plats. En viktig del i det strategiska arbetet är därför att beskriva vilka krav som ställs på stadsdelen och vilka prioriteringar som måste göras för att de övergripande målen ska uppfyllas. Tidsaspekten är en annan utmaning – det tar lång tid från vision till färdigt resultat och det är viktigt att ha en långsiktig plan och en ständigt pågående dialog med alla intressenter i området. En gemensam målbild med samarbetspartners och intressenter är avgörande för ett bra resultat.

Värden och strategier

En stationsnära stad ska ha många värden – tillgänglighet och mänsklighet är ett par av dem. Den ska också vara effektiv, långsiktig och varierad. För att nå dessa värden har vi definierat fem strategier som hjälper oss att förenkla processen och förtydliga de val vi bör göra i arbetet:

1. Prioritera resenären

Kollektivtrafiken ska vara maximalt tillgänglig samt optimera rörelser och förbindelser till, från och genom stadsdelen. Det åstadkommer vi genom att prioritera kollektivtrafikresenären, fotgängaren och cyklisten.

2. Skapa urbana mötesplatser

Bebyggelsen och hela området ska vara så attraktivt som möjligt. Det uppnår vi genom att skapa attraktiva, levande, urbana mötesplatser och offentliga rum. Självklart är det också ekologiskt hållbara och hälsosamma miljöer.

3. Blanda funktioner

Vi skapar liv och innehåll i stadsdelen genom att fylla byggnaderna med olika funktioner. Arbetsplatser och besöksintensiva verksamheter gynnar hållbar mobilitet i både staden och regionen. Bostäder och verksamheter som bedrivs även utanför kontorstid gör att det blir liv och rörelse dygnet runt, vilket ökar känslan av trygghet. Och det gynnar flödet av fotgängare och cyklister.

4. Förtäta med hänsyn

Bebyggelsens täthet, form, volym, uttryck och variation ska generera mervärde för stadsdelen, staden och regionen. Det gör vi genom att skapa attraktiva mänskliga miljöer som är klimatanpassade och med minsta möjliga risk, buller och luftföroreningar.

5. Utveckla miljösmart

Stadsdelarna ska vara hållbara i nationell toppklass. Det åstadkommer vi genom att säkerställa god inomhusmiljö, låg energianvändning med förnyelsebara energikällor och generellt låg klimatpåverkan i hela stadsdelen.