Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

cecilia.pettersson@jernhusen.se

0705-93 13 80

Kvalitetsprogram för Stationsnära stadsutveckling

En utmärkt plats att utveckla växande städer är området kring Centralstationen. Trygga och trivsamma stationer och omvandling av stationsområden till hållbara stadsdelar som driver kollektivt resande är en viktig del i att åstadkomma ett hållbart samhälle med minskade klimatavtryck. Men det är också platser som är utmanande att förtäta eftersom det sker i befintlig stadsmiljö där det finns många aspekter att ta hänsyn till. Jernhusens kvalitetsprogram beskriver de ställningstaganden och övergripande mål som vägleder vårt arbete i att bygga hållbara och levande stadsdelar.

En av de största utmaningarna är att allt och alla ska komma så nära stationen som möjligt. Många trafikslag, funktioner och människor ska samsas på liten yta. En viktig del i det strategiska arbetet är därför att beskriva vilka krav som ställs på stadsdelen och vilka prioriteringar som måste göras för att de övergripande målen ska uppfyllas. Tidsaspekten är en annan utmaning – det tar ofta lång tid från vision till färdigt resultat och det är viktigt att ha en långsiktig plan och en ständigt pågående dialog med alla intressenter i området. En gemensam målbild med samarbetspartners och intressenter är avgörande för ett bra resultat.

Ställningstaganden och övergripande mål

En stationsnära stad ska ha många kvaliteter – tillgänglighet och trygghet är ett par av dem. Den ska också vara hållbar och varierad. För att nå dessa kvaliteter har vi definierat sex ställningstaganden som hjälper oss att förenkla processen och förtydliga de val vi behöver göra i arbetet:

1. Stötta en sammanhållen stad

När vi utvecklar våra stationsområden vill vi bidra till en sammanlänkad stadsmiljö som är säker, trygg och trivsam för alla att röra sig genom och att vistas i. Genom att förvalta och förädla platspotentialen i våra stationsområden och höja stadsdelens attraktivitet bidrar vi till lokal och regional tillväxt och förutsättningar för social inkludering.

2. Stärka platsens attraktivitet och konkurrenskraft

Ett rikt utbud av funktioner i stationsområdet stärker platsens attraktivitet och konkurrenskraft och leder till att fler väljer att resa hållbart med tåg. Ett blandat innehåll lockar fler till stationsområdet och fler människor och företag vill bo, vistas och verka nära stationen. Genom stads- och platsutvecklingen tillförs värden på de stationsnära fastigheterna men även för anslutande kvarter och stadsdelar.

3. Främja hållbar mobilitet

Vi utvecklar för att göra det enkelt för fler att röra sig mellan stationen och staden med hållbara transportslag. Genom ett ”hela resan perspektiv”, där gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras och kombineras med utökade och innovativa mobilitetstjänster, utgör vårt arbete en bas för hållbar mobilitet.

4. Integrera grönska och vatten

Trots den utmanande stadsmiljö som ofta finns kring en järnvägsstation vill vi utveckla stationsområden med tillgång till grönska och vatten. Genom att integrera grönska och vatten på nya sätt kan vi jobba med klimatanpassning, biologiska- och upplevelsevärden som ökar platsen kvalitet, attraktivitet och hållbarhet.

5. Skapa platsspecifik och hållbar arkitektur

I våra stationsområden vill vi skapa en platsspecifik arkitektur som är mänsklig och funktionell med hög kvalitet. Bebyggelsens täthet, form, volym, uttryck och variation ska generera mervärde för stadsdelen, staden och regionen. Byggnader invid stationer ska ha hög arkitektonisk verkshöjd, vara långsiktigt hållbara och hälsosamma för människor och miljö.

6. Generera inkluderande offentliga rum

I den stationsnära staden vill vi ta tillvara och utveckla befintliga och nya offentliga mötesplatser som är till för alla. För att dessa ska fungera för många och locka fler att resa med tåg, besöka och vistas i stationsområdet behöver de vara tillgängliga, öppna och attraktiva. Genom att skapa väl gestaltade livsmiljöer med inbjudande gator och torg bidrar vi till att generera inkluderande offentliga rum i staden.