Parallellt uppdrag startar i höst

Under hösten ges en unik möjlighet att medverka i utvecklingen av centrala Stockholm och framtidens hållbara kollektiva resande. Jernhusen arrangerar ett parallellt uppdrag om området kring centralstationen – en kreativ process om det sista stora sammanhängande utvecklingsområdet i centrala Stockholm.

Området kring centralstationen är porten till huvudstaden och Sveriges största nav för nationell och regional tågtrafik, liksom en stor bytespunkt för Stockholms lokala och regionala kollektivtrafik. Utvecklingen av det 70  000 kvm stora området möjliggörs av en planerad överdäckning av spårområdet.   

Uppdraget inleds med en prekvalificering där fyra team väljs ut för att ta fram planförslag. Resultatet av det parallella uppdraget ska bilda underlag för en ny detaljplan för området och vinnaren får arbeta vidare med detaljplanen och första etappen i genomförandet. En prekvalificeringsinbjudan publiceras på Sveriges Arkitekters webbplats i augusti/september och på Tendsign samt Jernhusens webbplats. Observera att vi inte kan svara på några frågor om processen eller uppdraget innan prekvalificeringsinbjudan har publicerats. 

Välkommen att delta i prekvalificeringen! 

Mark your calendar - late this summer an invitation for a parallel commission on the development of the central station area in Stockholm will be announced! 

This autumn, there will be a unique opportunity to participate in the future development of central Stockholm and of sustainable public transport. Jernhusen is arranging a parallel commission for the area around the Central Station – in effect the last concentrated development area of note in the centre of Stockholm. 

The area around the Central Station is not only the gateway to the capital and Sweden's largest hub for national and regional train traffic, it is also a major transit point for Stockholm's local and regional public transport. The development of the 70,000 sqm area is made possible by the planned deck to be built over the track area. 

The parallel commission starts with a pre-qualification in which four teams will be selected to create planning proposals. The result of the parallel commissions will be the point of departure for a new zoning plan and the winner will be enlisted to continue to work on the zoning plan as well as on the first phase of construction. A pre-qualification invitation will be published on the Architects Sweden website in late August or early September, as well as on Tendsign and on Jernhusen’s website. Please note that we cannot answer any questions about the process or the commission until the pre-qualification invitation has been published. 

Welcome to participate in the pre-qualification! 

Bildkälla: David Wiberg