Det parallella uppdraget har startat

Nu drar det igång – det parallella uppdraget om det största utvecklingsområdet i centrala Stockholm. 70 000 kvadratmeter mark runt Centralstationen ska bli en ny stadsdel och mer station! Totalt kan cirka 150 000 kvadratmeter ny bebyggelse skapas.

Nu välkomnar vi team av arkitekter inom och utanför EU att medverka i utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholm. En inbjudan har gått ut för deltagande i prekvalificeringen för att medverka i det parallella uppdraget. De team som känner att de är kvalificerade gör en intresseanmälan senast 16 oktober 2020 och inkomna intresseanmälningar kommer sedan att bedömas av en grupp med olika kompetenser.

Innan årets slut är de fyra teamen utsedda och då startar det parallella uppdraget där uppgiften är att upprätta en strukturplan för hela uppdragsområdet och det mobilitetsnav som området utgör. Utgångspunkt är visionen för stadsutvecklingen samt programmets specifika mål och krav. I uppgiften ingår också den arkitektoniska gestaltningen av rummen för resandet, stadsrum och byggnader på en övergripande nivå.

Resultatet av det parallella uppdraget ska bilda underlag för samrådshandlingar till en ny detaljplan för området. Syftet med det parallella uppdraget är också att välja en konsultgrupp som kan arbeta vidare med samrådshandlingarna samt med delar av planen in i program och projektering tillsammans med Jernhusen.

Vi samarbetar med Sveriges Arkitekter i denna process

Läs inbjudan till prekvalificeringen (pdf)

Inbjudan finns även att hämta på TendSign, sök på: ”Developing the Stockholm Central Station Area”. Där laddar du även upp intresseanmälan, senast 2020-10-16.

Alla frågor från anbudsgivare ska ställas i TendSigns verktyg för frågor och svar, övriga frågor kring processen besvaras av Anna Bergström, anna.bergstrom@jernhusen.se

The Parallel Commission has Started

Welcome to take part in the prequalification for participating in the parallel commission pertaining to the development of the Stockholm Central Station area. The result of the parallel commission will form the basis for consultation documents for a new zoning plan for the area. The intention of the parallel commission is also to select a consultation group who can further develop consultation documents as well as parts of the plan, integrating them into the programme and the planning, in collaboration with Jernhusen.

We collaborate with Architecs Sweden in this process

Read the invitation to the prequalification (pdf)

The invitation is also available on TED, search for: "Developing the Stockholm Central Station Area". This is also where you submit the application, no later than 2020-10-16.

All questions pertaining to the prequalification are to be submitted via TED's function for questions and answers. For other questions, contact Anna Bergström, anna.bergstrom@jernhusen.se

Bildkälla: David Wiberg