Kontakt

Urban Hammarlund

Affärsutvecklare

urban.hammarlund@jernhusen.se

08-410 626 00

Varberg växer med dubbelspår och ny station

Sedan järnvägen kom till Varberg har den skilt staden från havet. När Västkustbanan förstärks med dubbelspår på sträckan Varberg-Hamra och leds ner i en tunnel under staden kommer Varberg äntligen att möta havet igen. Just nu pågår planläggning och projektering för en ny station och stadsdelen Västerport mellan stationen och havet.

Satsningen på Västkustbanan gör det möjligt att köra tågen i högre hastigheter. Det i sin tur ökar turtätheten och förkortar restiderna. Ovanpå den nya tunneln blir det plats för mer stad. Detta tillsammans stärker hela Västsveriges utveckling och möjligheterna till kollektivt resande inom regionen.

Samverkan med Varbergs kommun i stadsutvecklingen

Den nya stationsnära stadsdelen Västerport utvecklas på de stations- och hamnytor som frigörs när järnvägen läggs i tunneln och hamnen flyttas västerut. Jernhusen är den största icke kommunala markägaren och stadsutvecklar tillsammans med Varbergs kommun. Den första stadsutvecklingen kommer att ske i södra hamnen. Största utvecklingen kommer dock att äga rum först efter att tågtunneln och den nya stationen står färdig 2024. I december 2017 är stadsutvecklingsprogrammet för Västerport på samråd.

Varbergs nya station

Den nya stationen i Varberg får nedsänkta plattformar och kommer att ligga cirka 150 meter norr om dagens station. Genom den nya stationen blir det möjligt att öka det kollektivt resandet men den ska också bli en levande mötesplats för hela Varbergs kommun, samtidigt som den binder samman den gamla staden med nya stadsdelen Västerport. Jernhusen utvecklar stationen i samverkan med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket.

Arbetet fortsätter med att utforma den nya stationen

Under våren 2019 pågår arbetet med att ta fram systemhandlingar för det nya stationshuset. Grundidén från det parallella gestaltningsuppdraget ligger fast med en stationsbyggnad i en stomme av trä med val av hållbara material och lösningar. Från det ursprungliga förslaget har vi gjort vissa justeringar främst vad gäller byggnadens höjd. Stationen är en viktig byggnad som behöver en tydlig gestaltning då den kommer vara en länk mellan den gamla staden och den nya stadsdelen Västerport.

Vi detaljplanerar nu för alla resenärsfunktioner som ska finnas på stationen i Varberg. Vi utgår ifrån resenärens behov, en trevlig, trygg och funktionell station som gör det enkelt att resa kollektivt. Stationen ska vara trygg och välkomnade och även ha ett attraktivt serviceutbud med det man behöver som resenär.

Tills den nya stationen är på plats kommer dagens gamla station att ha kvar sin funktion.

Har du frågor om stadsutvecklingen?

Kontakt

Urban Hammarlund

Affärsutvecklare

urban.hammarlund@jernhusen.se

08-410 626 00

Har du frågor om nya stationen?

Kontakt

Hans Waldén

Affärsutvecklare

hans.walden@jernhusen.se

070-923 68 54

Har du frågor om dagens station?

Kontakt

Jan-Erik Haug

Ekonomisk förvaltare

jan-erik.haug@jernhusen.se

070-305 70 85