Affärsutvecklare

Varberg växer med dubbelspår och ny station

Sedan järnvägen kom till Varberg har den skilt staden från havet. När Västkustbanan förstärks med dubbelspår på sträckan Varberg-Hamra och leds ner i en tunnel under staden kommer Varberg äntligen att möta havet igen. Just nu pågår planläggning och projektering för en ny station och stadsdelen Västerport mellan stationen och havet.

Satsningen på Västkustbanan gör det möjligt att köra tågen i högre hastigheter. Det i sin tur ökar turtätheten och förkortar restiderna. Ovanpå den nya tunneln blir det plats för mer stad. Detta tillsammans stärker hela Västsveriges utveckling och möjligheterna till kollektivt resande inom regionen.

Samverkan med Varbergs kommun

Den nya stationsnära stadsdelen Västerport utvecklas på de stations- och hamnytor som frigörs när järnvägen läggs i tunneln och hamnen flyttas västerut. Jernhusen är den största icke kommunala markägaren och utvecklar staden tillsammans med Varbergs kommun.

Varbergs nya station – en viktig länk mellan gammalt och nytt

Den nya stationen i Varberg får nedsänkta plattformar och kommer att ligga cirka 150 meter norr om dagens station. Genom den nya stationen blir det möjligt att öka det kollektiva resandet.  Stationen ska också bli en levande mötesplats för hela Varbergs kommun, samtidigt som den binder samman den gamla staden med nya stadsdelen Västerport. Jernhusen utvecklar stationen i samverkan med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket.

Tills den nya stationen är på plats kommer dagens gamla station att ha kvar sin funktion.

Handlingarna för stationen är klara

Systemhandlingarna är nu klara för både stationen och stationsområdet. Handlingarna har tagits fram i samråd med Varberg Kommun, Trafikverket och Region Halland. Grundidén från det parallella gestaltningsuppdraget ligger fast med en stationsbyggnad i en stomme av trä med val av hållbara material och lösningar. Från det ursprungliga förslaget har vi gjort vissa justeringar främst vad gäller byggnadens höjd. Vi har i arbetet med systemhandlingarna utgått ifrån resenärens behov, en trevlig, trygg och funktionell station som erbjuder mer service och ger en enklare vardag.

Stationen på plan 1 kommer ha en rymlig väntsalsfunktion och resenärsservice i form av kiosk, café, service, resebutik och restauranger.  På plan 2 kommer det att finnas personalutrymmen för trafikerande företag, pausrum för verksamheter i stationen samt teknikutrymmen.  

Har du frågor om stadsutvecklingen?

Affärsutvecklare

Har du frågor om nya stationen?

Affärsutvecklare