Kontakt

Elin Flamland

Business Controller

elin.flamland@jernhusen.se

070-636 26 74

Ellstorp och Kirseberg – tryggt, centralt och kommunikationsnära

I direkt anslutning till nya Östervärns station och med Värnhems busstorg runt hörnet, utvecklar Jernhusen nya byggrätter för bostäder, handel, service och kontor.

När Malmös nya ringlinje för kollektivtrafik med tåg tas i drift under 2018 kommer Ellstorp och Kirseberg att förvandlas från att vara undanskymda platser till attraktiva, centrala stadsdelar i Malmö med ytterst kommunikationsnära lägen.

Efter färdigställandet av den fördjupade översiktsplanen inleds nu detaljplanarbete och därmed tas nästa steg. Ambitionen är att utveckla en blandstad med bostadsfokus på båda sidor om stationen med koppling till stadsdelarna Ellstorp och Östervärn som länkar innerstaden till Kirseberg. I detaljplanearbetet för Ellstorp som börjar hösten 2017 planeras det för 800 bostäder.

Utvecklingen av de nya kvarteren medför, förutom den nya stationen, satsningar på cykelvägar, parker, service, förskolor och skolor.

Naturligtvis planeras det för hållbara transporter med prioritet för gående och cyklister med nya gång- och cykelvägar samt bil- och cykelpooler.

På Kirseberg har de gamla järnvägsverkstäderna spelat ut sin roll för tågunderhåll. I området tar nya spännande och kreativa verksamheter över, som Malmö Padelcenter, Malmö Kafferosteri och film- och musikstudior. Här planeras också för ny skola, ny service och många bostäder i en spännande miljö med äldre tegelbebyggelse som delvis sparas.

På Ellstorp planeras en trygg kvartersstad för de som vill vara nära stadens utbud, närliggande parker och samtidigt få ett av stadens och regionens bästa kommunikationsläge med tåg och bussar.

Omfattningen och planerat innehåll innebär att Jernhusen kommer att söka samarbete med olika aktörer för att utveckla bostäder, handel, kommunalservice och parkeringsanläggningar tillsammans med andra funktioner. Detaljplan påbörjas våren 2017. 

Bildkälla: Tema Arkitekter Malmö.