Kontakt

Urban Hammarlund

Regionchef Stadsutveckling Göteborg

urban.hammarlund@jernhusen.se

08-410 626 00

Varberg växer med dubbelspår och ny station

Sedan järnvägen kom till Varberg har den skilt staden från havet. När Västkustbanan förstärks med dubbelspår på sträckan Varberg-Hamra och leds ner i en tunnel under staden kommer Varberg äntligen att möta havet igen. Just nu pågår planläggning och projektering för en ny station och stadsdelen Västerport mellan stationen och havet.

Satsningen på Västkustbanan gör det möjligt att köra tågen i högre hastigheter. Det i sin tur ökar turtätheten och förkortar restiderna. Ovanpå den nya tunneln blir det plats för mer stad. Detta tillsammans stärker hela Västsveriges utveckling och möjligheterna till kollektivt resande inom regionen.

Samverkan med Varbergs kommun i stadsutvecklingen

Den nya stationsnära stadsdelen Västerport utvecklas på de stations- och hamnytor som frigörs när järnvägen läggs i tunneln och hamnen flyttas västerut. Jernhusen är den största icke kommunala markägaren och stadsutvecklar tillsammans med Varbergs kommun. Den första stadsutvecklingen kommer att ske i södra hamnen. Största utvecklingen kommer dock att äga rum först efter att tågtunneln och den nya stationen står färdig 2024. I december 2017 är stadsutvecklingsprogrammet för Västerport på samråd.

Varbergs nya station

Den nya stationen i Varberg får nedsänkta plattformar och kommer att ligga cirka 150 meter norr om dagens station. Genom den nya stationen blir det möjligt att öka det kollektivt resandet men den ska också bli en levande mötesplats för hela Varbergs kommun, samtidigt som den binder samman den gamla staden med nya stadsdelen Västerport. Jernhusen utvecklar stationen i samverkan med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket. 

Arbetet går vidare med OkiDoki Arkitekter

Arkitekterna OkiDoki har i samarbete med 02 Landskap gått vidare i det parallella uppdraget för hur den nya stationen och stationsområdet i Varberg kan utvecklas. Teamet har presenterat ett väl genomarbetat förslag som på ett bra sätt visar hur stationen kan bli en attraktiv mötesplats, en funktionell bytespunkt och en byggnad som tar platsen i anspråk. Nästa steg är att ta fram en programhandling för stationsområdet och stationsbyggnaden. Den planeras vara klar under våren 2018, stationen 2024 och hela området 2025.

Tills den nya stationen är på plats kommer dagens gamla station att ha kvar sin funktion.

 

Har du frågor om stadsutvecklingen?

Kontakt

Urban Hammarlund

Regionchef Stadsutveckling Göteborg

urban.hammarlund@jernhusen.se

08-410 626 00

Har du frågor om nya stationen?

Kontakt

Hans Waldén

Affärsutvecklare

hans.walden@jernhusen.se

070-923 68 54

Har du frågor om dagens station?

Kontakt

Jan-Erik Haug

Ekonomisk förvaltare

jan-erik.haug@jernhusen.se

070-305 70 85