Avfallshantering

Material och avfallshantering är två centrala aspekter när det gäller en byggnads miljöprestanda och hållbarhet. Vid val av system och material har miljöaspekterna beaktats. Miljövänliga alternativ har valts före andra förutsatt att de motsvarar gällande kvalitetskrav. När det gäller avfallshantering har byggnaden ett miljörum där avfall kan sorteras i 16 olika fraktioner.

Avfallshantering

På markplan i anslutning till entrén på Carlsgatan finns ett miljörum med möjlighet att sortera all den mängd återvinningsbart material som förväntas genereras från byggnaden.

I miljörummet finns tydligt uppmärkta avfallsbehållare för följande avfallsfraktioner:

Batterier , Brännbart, Elektronik, Glas (färgat/ofärgat), Kontorspapper, Ljuskällor, Lysrör, Matavfall, Metallförpackningar, Pappersförpackningar, Plastförpackningar, Restavfall, Tidningar, Toner och Wellpapp.

På respektive våningsplan ansvarar respektive hyresgäst för sina återvinningskärl och sortering av avfall som generas. Avfallet som inte passar i någon av dessa fraktioner ansvarar hyresgästen själv för att transportera bort.

LCA och Material

För byggnaden har en livscykelanalys (LCA) utförts för att se storleken på klimatpåverkan och identifiera de stora källarna till klimatpåverkan under byggnadens livscykel. Med livscykeln avses från utvinning av råmaterial till slutgiltig hantering.

För att säkerställa att de material som byggs in i huset inte är skadliga för miljön har varor och produkter kontrollerats att det är godkända i systemet byggvarubedömningen och/eller godkända enligt kemikalieinspektionens kriterier för utfasningsämne. Allt material som finns i huset är loggat i loggbok. Alla synliga material är valda med stor omsorg för att följa byggnadens koncept och skapa en känsla av rå elegans.