Energi- och miljöstrategier

Byggnaden är utformad för att bland annat vara klimatsmart och energieffektiv. Utformningen vad gäller exempelvis belysning och solavskärmning är tänkt att både ge miljömässiga fördelar och en effektiv drift. Närvarostyrd belysning, zonstyrd solavskärmning och ett tätt hus med ett bra klimatskal är exempel på energi- och miljöstrategier som har implementerats i byggnaden.

Belysning

Belysningen består av ett programmerbart Dali – KNX system. I de öppna kontorsytorna är belysningen indelade i zoner och kan styras individuellt. Arbetsstationer bör placeras under den monterade belysningen för att undvika bländning och reflektioner från lamporna.
Funktion och styrning kan programmeras om, men som grundinställning gäller följande funktion (med kontorstid avses 07:00-18:00 måndag till fredag):

Arbetsplatser

  • Uppljus: Under kontorstid är belysningen tänd till 50% via aktiv tändning alternativt automatiskt via passagesystemet. Belysningen släcks på samma sätt.
  • Nerljus: Tänds till 100% aktivt med knapp. Vid avsaknad av närvaro dimmas belysningen till 10% efter 20 minuter. Efter ytterligare 20 min släcks belysningen helt.

Korridorer

Under kontorstid är belysningen tänd till 100% via aktiv tändning alternativt automatiskt via passagesystemet. Belysningen släcks på samma sätt. Vid avsaknad av närvarodetektering dimmas belysningen till 30% efter 30 min.

Mötesrum

  • Allmänljus: Aktiv tändning och släckning med knapp till 100%. Släcks efter 15min vid avsaknad av närvaro.
  • Spotlight: Tänt 50% under kontorstid. Aktiv tändning till 100%. Dimmas till 50% vid avsaknad av närvaro. Kan släckas till 0% manuellt.
  • Taklampa: Aktiv tändning och släckning. Ingen dimfunktion. Släcks även via närvarodetektering.

Energi

Foajén är utformad för att vara klimatsmart och energieffektiv. Utformningen vad gäller exempelvis belysning och solavskärmning är tänkt att både ge miljömässiga fördelar och ekonomiska besparingar. Närvarostyrd belysning, zonstyrd solavskärmning och ett tätt hus med ett bra klimatskal är exempel på energi- och miljöstrategier som Foajén har implementerat i byggnaden.

Foajén har låg energiförbrukning, minst 40 procent under myndighetskraven, vilket motsvarar en energianvändning av cirka 40 kWh/m2, år. För att klara ställda krav på energianvändning, klimatskal och lufttäthet har en energiberäkning och modellering genomförts.

Energianvändning

Foajén har låg energiförbrukning (minst 40% under myndighetskraven) vilket motsvarar en energianvändning av ca 40 kWh/m2, år. För att klara ställda krav på energianvändning, klimatskal och lufttäthet genomfördes en energiberäkning och modellering i projektet.

En byggnads energiprestanda beror i stor utsträckning på hur klimatskalet är utformat. Med detta menas hur stora värmeförluster det är genom exempelvis väggar och andra ytor som är i kontakt mot utemiljön. Det är också centralt hur lufttät byggnaden är. Foajén har som krav att understiga ett luftläckage på 0,4 l/s, m2 vilket också är verifierat med olika täthetstester i den färdigställda byggnaden. Ett annat exempel på hur energianvändningen minimeras är att belysningen i byggnaden är LED, närvarostyrd och regleras utifrån aktuellt dagsljus.

För att följa upp och övervaka byggnadens energianvändning finns energimätare installerade hos samtliga hyresgäster. Mätning sker av bland annat elanvändning och energiåtgång för värme respektive kyla. Observera att energianvändningen påverkas av människors beteenden, exempelvis gällande hur ni använder solavskärmningen och belysningen.

Energislag

Jernhusen använder 100 procent förnybar el. Förnybar el innebär att produktionen ska komma från källor som inte kommer att ta slut över överskådlig tid. Jernhusen säkerställer att elen kommer från förnybara källor genom inköp av ursprungsgarantier för varje inköpt kilowattimme el.

Foajéns energiförsörjning för uppvärmning och kylning sker huvudsakligen genom fjärrvärme och fjärrkyla. Som underlag för detta val har en omfattande utredning gjorts i ett tidigt skede där möjligheten att utnyttja lokalt producerad energi från förnybara källor undersöktes.

På taket på plan 8 finns en solcellsanläggning installerad. Anläggning är 200 kvm stor och har en effekt på cirka 25 kW. Anläggningen förväntas därmed kunna producera el till samtliga elbilsladdare. Den el som inte förbrukas av huset säljs vidare till elnätet.

Förnybar el

Jernhusen, Foajéns fastighetsägare, använder 100 procent förnybar el. Förnybar el innebär att produktionen ska komma från källor som inte kommer att ta slut över överskådlig tid. Jernhusen säkerställer att elen kommer från förnybara källor genom inköp av ursprungsgarantier för varje inköpt kilowattimme el. Ursprungsgarantierna avser en mix av produktion från vind, småskaligt vatten och bio.

Foajéns energiförsörjning för uppvärmning och kylning sker huvudsakligen genom fjärrvärme och fjärrkyla. Som underlag för detta val har en omfattande utredning gjorts i ett tidigt skede där möjligheten att utnyttja lokalt producerad energi från förnybara källor har undersökts.

På taket på plan 8 finns en solcellsanläggning installerad. Anläggning är 200 kvm stor och har en effekt på cirka 25 kW. Anläggningen förväntas därmed kunna producera el till samtliga elbilsladdare. Den el som inte förbrukas av huset säljs till elnätet.

Gröna hyresavtal

Avtalen i Foajén är skriva med grönt hyresavtal. Grönt Hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens respektive hyresgästen ansvar samt vad som är gemensamt ansvar. Grönt Hyresavtal tydliggöra vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Grönt Hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från hyresfastighetens lokaler. Fördelarna med ett Grönt Hyresavtal är många, till exempel:

  • Investerar i värdeskapande miljöarbete
  • Stärker varumärket
  • Ökar produktiviteten på arbetsplatsen
  • Ökar lönsamheten

Jernhusens hållbarhetsarbete

Jernhusen är ett långsiktigt bolag, ägt av svenska staten. Vår koppling till järnvägen är central och ger oss unika möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor väljer att resa och frakta med tåg. Våra fastigheter angår och används av miljoner människor varje vecka. Hur vi utför vårt uppdrag spelar roll. För individer, för miljön och för järnvägens attraktionskraft. Våra strategiska hållbarhetsmål utgår ifrån hur just vi har störst förutsättningar att göra skillnad för människor och miljö. 

Vattenanvändning är en viktig aspekt av en byggnads miljöprestanda. Foajén har aktivt arbetat med att minska förbrukningen av vatten som används genom att till exempel installera vattenbesparande utrustning.

Klimatskal

En byggnads energiprestanda beror i stor utsträckning på hur klimatskalet är utformat. Med detta menas hur stora värmeförluster det är genom exempelvis väggar och andra ytor som är i kontakt mot utemiljön. Det är också centralt hur lufttät byggnaden är. Foajén har som krav att understiga ett luftläckage på 0,4 l/s m2 vilket också är verifierat med tester i den färdigställda byggnaden. Ett annat exempel på hur energianvändningen minimeras är att belysningen i byggnaden är LED samt närvarostyrd och kan regleras utifrån aktuellt dagsljus.

För att följa upp och övervaka byggnadens energianvändning finns energimätare installerade hos samtliga hyresgäster. Mätning sker av bland annat elanvändning och energiåtgång för värme respektive kyla.

Materialval

Material och avfallshantering är två centrala aspekter när det gäller en byggnads miljöprestanda och hållbarhet. Vid val av system och material har miljöaspekterna beaktats. Miljövänliga alternativ har valts före andra förutsatt att de motsvarar gällande kvalitetskrav. En viktig del i att uppmuntra till återvinning av avfall har varit att möjliggöra för varje hyresgäst och för dig som använder byggnaden att sortera ert avfall i 16 olika fraktioner.

Material

För byggnaden har en livscykelanalys (LCA) utförts. För att säkerställa att de material som byggs in i huset inte är skadliga för miljön har varor och produkter kontrollerats att det är godkända i byggvarubedömningen och/eller godkända enligt kemikalieinspektionens kriterier för utfasningsämne. Allt material som finns i huset är loggat i loggbok. Alla synliga material är valda med stor omsorg för att följa byggnadens koncept och skapa en känsla av rå elegans.

Solavskärmning

Byggnaden är utrustad med invändig solavskärmning i söder och väster. Den invändiga solavskärmningen är en solavskärmningsduk med viss genomsläpplighet av ljus och vy. Solavskärmningen styrs med automatik beroende på solljus. När solen kommer i respektive väderstreck går solavskärmningen ned till 50%. Solavskärmningen sker i zoner. Detta innebär att en öppen kontorsyta kan ha solavskärmning i flera olika zoner.

Vid tillträdet är solavskärmningen förprogrammerad till ordinarie kontorsarbetstid men den kan framgent justeras mer exakt efter behov. Det finns även möjlighet att manuellt manövrera solavskärmningen via knappar.

Vatten

Vattenanvändning är en viktig aspekt av en byggnads miljöprestanda. Foajén har aktivt arbetat med att minska förbrukningen av vatten som används genom att använda vattenbesparande utrustning. Dessutom är byggnaden utrustat med mätare som mäter förbrukning för varje hyresgäst för att sporra till en minskad användning.

Vattenbesparande installationer

Det finns vattenmätare installerade i varje kontor för enkelt kunna se användningen. Detta delvis för att enkelt notera avvikelser och därmed kunna göra åtgärder. Genom att successivt se sin vattenanvändning kan det även fungera som en morot för att minska sin användning. Detta sparar såväl pengar som på miljön.

Byggnaden har installerat duschar, toaletter och annan armatur som är snålspolande. Toaletterna har även 2-mängds spolteknik (2 alternativt 4 liter) för att minimera mängden vatten för en spolning. Fördelar med detta är när vattnet används på ett smart sätt så minskas vattenmängden.

Fastigheten har ett system för detektering av stora läckage på vattentillförseln. Detta för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem och därmed minska risken för stora vattenflöden och vattenskador i byggnaden.