Miljöcertifieringar

Foajén är byggd med största möjliga fokus på hållbarhet och miljöhänsyn. Det visar sig genom att byggnaden är certifierad enligt både Breeam och WELL. Men vad innebär det egentligen?

Foajén är byggd med största möjliga fokus på hållbarhet och miljöhänsyn. Det visar sig genom att byggnaden är certifierad enligt både Breeam och WELL. Men vad innebär det egentligen? Här kan du läsa en kort förklaring om några av de aspekter vi tänkt på när vi byggt huset som du arbetar i.

BREEAM

BREEAM är en är internationell miljöcertifiering och det mest spridda certifieringssystemet i Europa. Den sätter fokus på, och hjälper till, att höja en byggnads miljöprestanda och därigenom skapa en hållbar byggnad. Byggnadens miljöprestanda bedöms inom tio olika områden. Genom dessa fokusområden tas ett helhetsgrepp på byggnadens miljöprestanda och inom varje område finns ett antal indikatorer som ger poäng. Poängen viktas till ett betyg som varierar mellan Outstanding, Excellent, Very good, Good, Pass och Unclassified. Foajén är certifierad med BREEAM Excellent, den näst högsta klassningen.

BREEAM syftar till att minska miljöpåverkan och göra det möjligt att bedöma en byggnads miljöprestanda samtidigt som det ska skapa och möta en efterfrågan av att bygga hållbara byggnader. Certifieringen bedömer inte bara färdiga byggnader utan även hur de projekteras och produceras. De tio områdena är: Ledning och styrning, hälsa och innemiljö, energi, transporter, vatten, material, avfall, mark och ekologi, föroreningar och innovation. En del av indikatorerna i BREEAM berör en del av indikatorerna i byggnadens andra certifiering WELL. Men certifieringarna har olika fokus och bedömer till stor del olika aspekter, något vi ser som en stor vinst.

WELL

WELL Building Standard är en internationell byggstandard som fokuserar på människors välbefinnande på jobbet. Till skillnad från många andra standarder tar WELL mycket större hänsyn till samspelet mellan människa och byggnadens miljö. En WELL-certifierad byggnad ska uppmuntra till en mer aktiv och hälsosam livsstil. Medarbetare som mår bra och har god hälsa är generellt sett mer produktiva vilket gynnar företaget, den anställde och samhället i stort.

Foajén är certifierad med Core and Shell – nivå Guld, vilket betyder att det är byggnaden och de gemensamma ytorna som har certifierats.