Till innehåll
Jernhusen

Visselblåsning

Jernhusen strävar efter att uppnå ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsarfunktion erbjuder en möjlighet att konfidentiellt och anonymt rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och andra missförhållanden av allmänintresse. Möjligheten att visselblåsa är viktig för att upprätthålla förtroendet för Jernhusens verksamhet, genom att misstänkta oegentligheter kan identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede.

Nedan presenteras en kortare version av Jernhusens instruktion för visselblåsning. Om du vill läsa den fullständiga versionen av instruktionen och få mer detaljerad information om hur visselblåsning hanteras inom Jernhusen läs gärna bifogat PDF-dokument.

Instruktion för hantering av visselblåsarärenden (PDF 129 Kb)

Jernhusen använder en extern visselblåsartjänst som tillhandahålls av Qnister AB
Till Qnister visselblåsartjänst

Du kan också nå visselblåsartjänsten genom QR-koden längst ner på denna sida.

Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Jernhusen strävar efter att uppnå ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsarfunktion erbjuder en möjlighet att konfidentiellt och anonymt rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och andra missförhållanden av allmänintresse. Möjligheten att visselblåsa är viktig för att upprätthålla förtroendet för Jernhusens verksamhet, genom att misstänkta oegentligheter kan identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede.

Vem kan visselblåsa och med vilket skydd?

Anställda, arbetssökande, praktikanter, konsulter och personer som ingår i ledningsgrupp eller styrelse kan visselblåsa och har enligt den s.k. visselblåsarlagen ett skydd mot repressalier. Skyddet mot repressalier innebär exempelvis att en rapporterande person inte får utsättas för försök att förmå personen att inte rapportera ett missförhållande genom bestraffning eller hot om bestraffning. Skyddet innebär också att en rapporterande person inte får utsättas för åtgärder som kan ge upphov till skada eller men i anledning av rapporteringen, såsom omplacering, uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, varningar eller annan orättvis eller bestraffande behandling.

Vad kan man visselblåsa om?

Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och den ska avse förhållanden som kan anses vara av allmänt intresse. Med allmänt intresse menas att förhållandet berör allmänheten (normalt sett avses inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras.
Du kan rapportera konkreta misstankar om allvarliga oegentligheter som strider mot lagar eller Jernhusens uppförandekod för medarbetare eller som annars är av allmänintresse. En visselblåsning kan exempelvis handla om:

  • Korruption och finansiella oegentligheter, t.ex. mutor, illojal konkurrens, penningtvätt och bedrägerier,

  • Brott som rör hälsa och säkerhet, t.ex. arbetsmiljöbrott och allvarliga brister i transport- eller produktsäkerhet,

  • Lagöverträdelser, t.ex. av regler om miljöskydd, produktsäkerhet, arbetsmiljö, dataskydd och konkurrens,

  • Allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Det finns också möjlighet att rapportera externt till utsedda tillsynsmyndigheter. Mer information om detta finns i lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden samt i förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Så här rapporterar du

Du kan lämna din rapport på olika sätt:

  • Alternativ 1: Via den externa visselblåsartjänsten som tillhandahålls av Qnister AB, vilken du hittar här eller genom att scanna QR-koden längst ner på denna sida. Den är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

  • Alternativ 2: Genom att kontakta någon ur Jernhusens visselblåsarteam; Sofia Campos (Chef HR), Michael Englund (Chef säkerhet) eller Emelie Engholm (chefsjurist). Kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller e-postadress) till dessa personer erhålls via Jernhusens växel: 08-410 626 00 (öppen vardagar mellan kl. 8-16). Du behöver inte ange ditt ärende vid kontakt med växeln.

  • Alternativ 3: Via brev; Jernhusen AB; Att: Visselblåsarteamet, Box 520, 101 30 Stockholm.

Du kan också be att få lämna din rapport vid ett möte. Du kan i så fall framföra en begäran om ett möte via telefon, e-post eller genom visselblåsartjänsten, varvid du dock måste lämna dina kontaktuppgifter så att visselblåsarteamet kan ta kontakt i syfte att boka in ett möte.

En anmälan kan lämnas öppet eller anonymt. Notera att anonymitet enbart kan garanteras om rapporteringen sker via den externa visselblåsartjänsten som hanteras av Qnister AB.

Till Qnister visselblåsartjänst

Inom sju dagar får du ett svar och eventuella följdfrågor från Jernhusens visselblåsarteam.

Utredningsprocessen

Jernhusens visselblåsarteam bemannas av följande roller/funktioner: Chef HR, Chef Säkerhet och Chefsjurist. För det fall din rapport skulle avse någon av personerna i visselblåsarteamet kommer ett alternativt team sättas samman, vari sådan rapporterad person inte kommer att ingå.

Alla visselblåsarärenden hanteras respektfullt, med strikt konfidentialitet och med hänsyn till samtliga inblandade personers integritet. Rapporterade oegentligheter ska utredas så fort det är möjligt.

För det fall visselblåsarteamet bedömer att det är nödvändigt, t.ex. på grund av behov av viss kompetens eller ytterligare utredningsåtgärder, kan information om ett visselblåsarärende komma att delges ytterligare personer än de i visselblåsarteamet. Personer som av sådan anledning får del av information i ett ärende kommer att åläggas tystnadsplikt avseende de uppgifter som personen får del av.

Övriga ärenden

Mer personliga ärenden, såsom arbetsplatsrelationer eller arbetsrättsliga frågor, bör diskuteras med din närmaste chef eller HR-avdelningen.

Hyresgäster som vill felanmäla brister i en lokal ska använda Jernhusens formulär för felanmälan.

QR-kod

Scanna OR-koden med kameran på din mobiltelefon för att komma till visselblåsartjänsten.