Jernhusen

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen består av väl fungerande principer för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten. Genom tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar för att nå uppställda mål.

Jernhusen AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är helägt av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet.  

Bolagsstyrningen inom Jernhusen utgår från svensk lagstiftning, svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, inklusive riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

De huvudsakliga beslutsorganen är bolagsstämman, styrelsen samt vd. Aktieägarens rätt att besluta i Jernhusens angelägenheter utövas vid bolagsstämman, och stämman utser styrelsen. Styrelsen utser i sin tur en vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Hållbara affärer

Jernhusen vill bidra till att samhällets mål om ett hållbart transportsystem nås. Det gör vi genom att göra det mer attraktivt för fler att välja tåget. Vi tar ansvar för hållbarhetsfrågorna i den dagliga verksamheten inom såväl förvaltning som i projektverksamhet och vi vill bidra till omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. I hela vår verksamhet och fastigheter lägger vi stort fokus på trygghet och säkerhet för alla.

Jernhusens policy för hållbara affärer beskriver hur vår verksamhet ska bedrivas och hur vi ska arbeta med hållbarhet i fokus.

Jernhusens policy för Hållbara affärer

Avvikelser från Koden 

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser kan ske om skälen förklaras. Vissa bestämmelser i Koden är inte tillämpliga på Jernhusen, som endast har en ägare. Koden riktar sig främst till noterade företag. 

Nominering av ordförande vid årsstämma, styrelseledamöter och revisorer i Jernhusen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Dessa ersätter Kodens regler avseende valberedning, 1.3–1.4, 2.1–2.7, 4.6, 8.1 och 10.2. Jernhusen redovisar heller inte oberoende för styrelseledamöter enligt regel 4.5 och del av regel 2.6. Dessa finns för att skydda minoritetsägare, vilket inte behövs i helägda statliga bolag. 

Ytterligare en avvikelse gäller delar av regel 1.1 avseende vid vilken tidpunkt som begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit. I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln.

Jernhusen bolagsordning

Bolagsstyrnings­rapporter

Jernhusens bolagsstyrningsrapport upprättas årligen enligt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, statens ägarpolicy och den svenska koden för bolagsstyrning. Rapporten fastställs av styrelse och vd. Bolagets revisorer genomför en lagstadgad genomgång av rapporten.

Årsstämma

Jernhusens årsstämma ska hållas före den 30 april. Stämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Revisor

Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring.

Årsstämman väljer revisor och Jernhusen biträder ägaren vid framtagande av utvärdering och förslag på revisorer.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor Helena Ehrenborg:

  • Revisor i Jernhusen sedan 2017 

  • Huvudansvarig sedan 2017

  • Född: 1965

  • Utbildning: Civilekonom

  • Andra väsentliga uppdrag: Revisor i Akademiska Hus, Specialfastigheter, Nordr Sverige och Bonnier Fastigheter.