Till innehåll
Jernhusen

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen består av väl fungerande principer för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten. Genom tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar långsiktigt hållbart värdeskapande - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Jernhusen AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är helägt av svenska staten och förvaltas från och med 1 januari 2023 av Finansdepartementet (tidigare av Näringsdepartementet).

Bolagsstyrningen inom Jernhusen utgår från svensk lagstiftning, svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, inklusive riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

De huvudsakliga beslutsorganen är bolagsstämman, styrelsen samt vd. Aktieägarens, det vill säga svenska statens, rätt att besluta i Jernhusens angelägenheter utövas vid bolagsstämman, och stämman utser styrelsen. Styrelsen utser i sin tur en vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Hållbara affärer

Jernhusen vill bidra till att samhällets mål om ett hållbart transportsystem nås. Det gör vi genom att göra det mer attraktivt för fler att välja tåget. Vi tar ansvar för hållbarhetsfrågorna i den dagliga verksamheten inom såväl förvaltning som projektverksamhet och vi vill bidra till omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. I hela vår verksamhet och fastigheter lägger vi fokus på trygghet och säkerhet för alla.

Jernhusens policy för hållbara affärer beskriver hur vår verksamhet ska bedrivas och hur vi ska arbeta med hållbarhet i fokus.

Jernhusens policy för Hållbara affärer (PDF 24 Kb)

Årsstämma 2024

Avvikelser från Koden 

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men skälen förklaras. Vissa bestämmelser i Koden är inte tillämpliga på Jernhusen, som endast har en ägare. Koden riktar sig främst till noterade företag. 

Nominering av ordförande vid årsstämma, styrelseledamöter och revisorer i Jernhusen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Dessa ersätter Kodens regler avseende valberedning, 1.3–1.4, 2.1–2.7, 4.6, 8.1 och 10.2. Jernhusen redovisar heller inte oberoende för styrelseledamöter enligt regel 4.5 och del av regel 2.6. Dessa finns för att skydda minoritetsägare, vilket inte behövs i helägda statliga bolag. 

Ytterligare en avvikelse gäller delar av regel 1.1 avseende vid vilken tidpunkt som begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit. I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln.

Jernhusen bolagsordning (PDF 19 Kb)

Bolagsstyrnings­rapporter

Årsstämma

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring.

Årsstämman väljer revisor och Jernhusen utvärderar och rekommenderar val av revisor till styrelse.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor Helena Ehrenborg:

  • Revisor i Jernhusen sedan 2017 

  • Huvudansvarig sedan 2017

  • Född: 1965

  • Utbildning: Civilekonom

  • Andra väsentliga uppdrag: Revisor i Akademiska Hus, Specialfastigheter, Alecta Fastigheter, Bonnier Fastigheter och Serafimgruppen.

Kontakt