Bolagsstyrning

Jernhusen AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Stockholm. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten.

Bolagsstyrningen består av väl fungerande principer för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten. Genom tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar för att nå uppställda mål för verksamheten.

Styrningen av Jernhusen utgår från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, inklusive riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Aktieägarens, det vill säga den svenska statens, rätt att besluta i Jernhusens angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Sedan 1 januari 2015 förvaltas Jernhusen av Näringsdepartementet.

Avvikelser från Koden

Koden bygger på principen följ eller förklara, vilket innebär att avvikelser kan ske om anledningen till dessa avsteg förklaras. Eftersom Jernhusen är helägt av svenska staten finns det vissa bestämmelser i Koden som inte är tillämpliga.

Nominering av ordförande vid årsstämma, styrelseledamöter och revisorer sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Dessa ersätter Kodens regler avseende valberedning, som tas upp i regel 1.3–1.4, 2.1–2.7, 4.6, 8.1 och 10.2.

Jernhusen redovisar inte oberoende för styrelseledamöter, i enlighet med regel 4.5 och del av regel 2.6. Dessa finns för att skydda minoritetsägare, vilket det inte finns behov av i helägda statliga bolag.