Revisor

Revisorns uppdrag är att oberoende granska styrelsens och vd:s förvaltning samt bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring.

Årsstämman väljer revisor och Jernhusen biträder ägaren vid framtagande av utvärdering och förslag på revisorer.

Vid årsstämman 2017 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig. Uppdraget innehas till och med årsstämman 2018.