Till innehåll
Jernhusen

Personuppgifter som samlas in via kamerabevakning

Jernhusen använder kamerabevakning i vissa av våra fastigheter och vi är personuppgiftsansvariga för denna behandling av personuppgifter.

Bevakningen sker av stationsområden, dit allmänheten har tillträde, och depåområden, till vilka allmänheten inte har tillträde. Totalt har vi ungefär 500 kameror utplacerade på drygt 20 stationsområden och fem depåer. 

All vår kamerabevakning omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). För fastigheter som allmänheten har tillträde till gäller även kamerabevakningslagen, men våra kameror på stationsområdena omfattas normalt av ett undantag i kamerabevakningslagen som medger kamerabevakning inom ett stationsområde utan tillstånd om bevakningen sker i vissa särskilt angivna syften. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i kamerabevakningen är ”intresseavvägning” enligt dataskyddsförordningen. 

Stationsområden 

På stationsfastigheter som kamerabevakas informerar vi om detta på skyltar, bland annat vid entréerna. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott, förebygga, förhindra och upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor och begränsa verkningarna av sådana störningar och inträffade olyckor. Dessa kameror omfattas av undantaget från tillståndskravet i kamerabevakningslagen. 

Depåområden 

På depåfastigheter som kamerabevakas lämnas upplysning om kamerabevakningen genom skyltning i anslutning till entréer med mera. Eftersom det här är frågan om platser som allmänheten inte har tillträde till gäller inte kamerabevakningslagens regler. Bevakningen regleras däremot av dataskyddsförordningen och kollektivavtal, om det finns sådant. 

Ändamålet med kamerabevakningen på depåområden är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott, förebygga, förhindra och upptäcka störningar av säkerheten eller olyckor och begränsa verkningarna av sådana störningar och inträffade olyckor. 

Hur vi hanterar materialet

De personuppgifter som behandlas är rörliga bilder på personer som är så tydliga att enskilda individer går att urskilja. Bevakningen sker genom både bildinspelning och realtidsbevakning. Vi gör ingen ljudupptagning och använder inte ansiktsigenkänning. Film från kamerorna lagras i  7 dygn och raderas sedan automatiskt.

Jernhusen lämnar ut personuppgifter till vaktbolag som vi har anlitat för att övervaka säkerheten och tryggheten vid våra fastigheter. Våra IT-supportleverantörer kan få del av personuppgifterna i samband med att de utför support. Jernhusen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga dessa leverantörer.

Efter skriftlig begäran kan Jernhusen också lämna ut filmsekvenser till Polisen eller annan rättsvårdande myndighet inom ramen för en pågående förundersökning i syfte att utreda brott. Då övergår personuppgiftsansvaret till mottagaren av filmen. Inga personuppgifter överförs till tredje land (land utanför EU/EES). 

Vilka är dina rättigheter? 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av dina personuppgifter som Jernhusen behandlar. Ladda då ner följande formulär och fyll i och skicka det till oss.
Begäran från registrerad - formulär

Ytterligare information om rättigheter enligt dataskyddsförordningen återfinns i Jernhusens integritetskod

Om arbetet med att söka i och bearbeta filmmaterialet  anses medföra orimliga administrativa bördor eller om begäran medför integritetsrisker för andra personer kan Jernhusen komma att neka en begäran om att få ta del av personuppgifterna.