Jernhusen

Beslut vid Jernhusens årsstämma: Utdelning om 432 MSEK

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 24 april 2023. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per 31 december 2022 samt koncernresultaträkningen för 2022 och koncernbalansräkningen per 31 december 2022. 

2023-04-24

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (omval), Agneta Kores (omval), Martin Lindgren (omval) och Katarina Wåhlin Alm (omval). Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter samt Carl Rosberg som suppleant.  

Styrelsens förslag till vinstdisposition fastställs i enlighet med vad som framställts i årsredovisningen, att det balanserade resultatet, 3 877 739 985 kronor, ska disponeras enligt följande: 

  • att till aktieägaren dela ut 432 000 000 kronor 

  • att föra över 3 445 739 985 kronor till ny räkning  

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 108 kronor per aktie.  

Det beslöts att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (omval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma.  

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.    

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.   

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.   

Fullständigt protokoll från årsstämman publiceras senare på Jernhusens externa webbplats under https://www.jernhusen.se/om-jernhusen/bolagsstyrning/.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10